ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Accize

SECŢIUNEA 1: Sfera de aplicare

Art. 1

Accizele reprezintă taxe speciale de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din ţară şi din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2

Se datorează accize pentru:

a) alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri şi bere;

b) produse din tutun;

c) uleiuri minerale;

d) alte produse şi grupe de produse prevăzute în anexa nr. 2.

SECŢIUNEA a 2-a: Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri şi bere

Art. 3

Grupa "alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri şi bere" cuprinde:

a) alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate;

b) vinuri;

c) bere;

d) băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul;

e) produse intermediare.

Art. 4

(1) Subgrupa "alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate" cuprinde următoarele categorii de produse, care au o concentraţie alcoolică în volum ce depăşeşte 1,2%:

a) alcool etilic;

b) distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă;

c) băuturi alcoolice distilate;

d) alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinat.

(2) Băuturile alcoolice distilate cuprind: băuturile alcoolice distilate care au în conţinutul lor alcool etilic de origine agricolă; rachiurile obţinute din vin şi din subproduse rezultate din fabricarea vinului; ţuica şi rachiurile din fructe.

(3) Alcoolul etilic cuprinde: alcoolul etilic rafinat, alcoolul etilic brut, alcoolul etilic tehnic şi alcoolul etilic denaturat.

(4) Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obţinut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, urmată de distilare şi de rafinare, având concentraţia alcoolică minimă de 95,5% în volum.

(5) Alcoolul etilic brut este alcoolul etilic obţinut prin fermentarea alcoolică şi distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, având concentraţia alcoolică mai mică de 95,5% în volum. Comercializarea alcoolului etilic brut de către agenţii economici producători, precum şi utilizarea acestuia la obţinerea băuturilor alcoolice de orice fel sunt interzise.

(6) Alcoolul etilic tehnic este alcoolul rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de rafinare a alcoolului etilic brut - în proporţie de maximum 10% din cantitatea totală de alcool etilic obţinută -, care datorită compoziţiei sale nu poate fi utilizat în industria alimentară.

(7) Alcoolul etilic denaturat este alcoolul etilic rafinat care este denaturat prin introducerea unor substanţe specifice fiecărei destinaţii, alta decât consumul alimentar, astfel încât să nu poată fi utilizat la obţinerea băuturilor alcoolice.

(8) Încadrarea tipurilor de alcool şi de băuturi alcoolice distilate în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Art. 5

(1) Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parţială, a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi ori nezdrobiţi, sau a mustului de struguri.

(2) În subgrupa "vinuri" sunt cuprinse: vinurile liniştite, vinurile spumoase şi vinurile speciale.

(3) Vinurile liniştite sunt vinuri de masă şi vinuri de calitate, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase şi vinurilor speciale.

(4) Vinurile liniştite cuprind vinurile cu o concentraţie alcoolică dobândită de minimum 8,5% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de maximum 18% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în aceste produse finite să rezulte în întregime din fermentare.

(5) Musturile în fermentare sau oprite din fermentare, cu o concentraţie alcoolică de peste 1,2% în volum, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi vinurile liniştite.

(6) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor liniştite sunt incluse şi vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de maximum 1 bar la temperatura de 200C.

(7) Vinurile spumoase sunt vinurile cu conţinut în dioxid de carbon de origine exogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 200C şi care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în produsul finit să rezulte în întregime din fermentare.

(8) În categoria "vinurilor spumoase" se includ şi vinurile spumante şi şampania. Vinurile spumante şi şampania sunt vinurile cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obţinute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum şi care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 200C.

(9) În categoria vinurilor speciale sunt cuprinse vinurile petiante şi vinurile perlante.

(10) Vinurile petiante sunt produsele cu un conţinut în dioxid de carbon de origine endogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar şi 2,5 bari la o temperatură de 200C, cu o concentraţie alcoolică dobândită de minimum 7% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de minimum9% în volum, dar care nu depăşeşte 12% în volum.

(11) Vinurile perlante sunt produsele cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total sau parţial exogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar şi 2,5 bari la o temperatură de 200C, cu o concentraţie alcoolică dobândită de minimum 7% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de minimum 9% în volum, dar care nu depăşeşte 12% în volum.

(12) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor speciale sunt incluse şi vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 2,5 şi 3 bari la o temperatură de 200C.

Art. 6

(1) Berea este produsul realizat prin fermentarea alcoolică aerobă a unor musturi obţinute din malţ, cereale, hamei şi apă.

(2) În această categorie sunt cuprinse toate sortimentele de bere obţinute potrivit prevederilor alin. (1), cu o concentraţie alcoolică în volum mai mare de 0,5%, dar care să nu depăşească 10%.

(3) Pentru berea produsă de micii producători independenţi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală anuală care nu depăşeşte 200.000 hl se aplică accize specifice reduse.

(4) Fiecare agent economic producător de bere are obligaţia să depună la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine.

(5) Beneficiază de nivelul redus al accizelor numai agenţii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt agenţi economici producători de bere care din punct de vedere juridic şi economic sunt independenţi faţă de orice alt agent economic producător de bere, utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere, folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui agent economic producător de bere.

(6) În situaţia în care un agent economic producător de bere care beneficiază de nivelul redus al accizelor îşi măreşte capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi capacităţi sau prin extinderea celor existente, acesta va înştiinţa în scris organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe despre modificările produse, va calcula şi va vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noii capacităţi de producţie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcţiune a acesteia.

Art. 7

În subgrupa "băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul" sunt cuprinse băuturile fermentate - cidru de mere, cidru de pere, hidromel şi altele asemenea -, amestecurile de băuturi fermentate, precum şi amestecurile de băuturi fermentate cu băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în produs să rezulte în întregime din fermentare.

Art. 8

(1) Prin produse intermediare se înţelege toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 22% în volum, şi care nu sunt acoperite de prevederile art. 5, 6 şi 7.

(2) Se consideră produs intermediar şi orice băutură fermentată menţionată la art. 7, care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 5,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare.

Art. 9

Produsele care nu se regăsesc la art. 5, 7 şi 8 şi care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 22% în volum sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 4.

Art. 10

(1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în secţiunea a 2-a sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc sau importă astfel de produse.

(2) De asemenea, plătitori de accize sunt:

a) agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care cumpără de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prelucrare şi/sau comercializare;

b) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, care sunt:

- produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice;

- produse consumate pentru reclamă şi publicitate;

- produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea.

(3) Pentru alcoolul etilic rafinat şi distilatele de origine agricolă, provenite din ţară sau din import, utilizate ca materie primă în obţinerea băuturilor alcoolice distilate, acciza se plăteşte o singură dată de către agentul economic producător sau importator de astfel de materii prime.

(4) Pentru alcoolul etilic rafinat şi distilatele de origine agricolă, provenite din producţie proprie, introduse în prelucrare pentru obţinerea băuturilor alcoolice distilate, în sistem integrat, acciza se plăteşte o singură dată pentru produsele finale rezultate din prelucrare.

(5) Pentru băuturile alcoolice distilate produse în ţară exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, achiziţionate direct de la agenţii economici producători interni sau provenite din import, nu se datorează accize.

Art. 11

Pentru produsele prevăzute în secţiunea a 2-a accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în sumă fixă pe unitatea de măsură şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12

(1) În cazul produselor prevăzute în secţiunea a 2-a, provenite din import sau din ţară, utilizate ca materie primă pentru obţinerea altor produse supuse accizelor, altele decât băuturile alcoolice distilate produse exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, agenţii economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite în vamă sau la achiziţionarea de pe piaţa internă a materiei prime.

(2) Deducerea se face pe răspunderea agenţilor economici în raport cu cantitatea de materie primă utilizată efectiv, în limita normelor de consum, pentru obţinerea produselor finale supuse accizelor şi livrate în fiecare lună calendaristică. Limitele normelor de consum în funcţie de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele aprobate de organul de conducere al agentului economic.

(3) Deducerea este condiţionată de existenţa următoarelor documente justificative care atestă provenienţa legală a cantităţilor utilizate ca materie primă:

a) în cazul achiziţionării materiei prime direct de pe piaţa externă: licenţa de import sau documentul care atestă autorizarea comercializării în calitate de agent economic importator, declaraţia vamală de import, factura externă şi dovada plăţii accizelor în vamă;

b) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici producători interni: o copie de pe documentul care atestă autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic producător, factura fiscală în care acciza să fie evidenţiată separat şi dovada plăţii acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plată confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;

c) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici importatori: o copie de pe documentul care atestă autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic importator, o copie de pe declaraţia vamală de import, factura fiscală care să ateste provenienţa materiei prime şi în care acciza să fie evidenţiată separat, precum şi dovada plăţii acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plată confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis.

(4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achiziţionate de pe piaţa internă şi utilizate ca materie primă pentru obţinerea produselor prevăzute la secţiunea a 2-a agenţii economici vor proceda astfel:

a) vor evidenţia în jurnalul privind cumpărările de materii prime, supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, toate intrările de produse utilizate ca materie primă şi accizele aferente acestora;

b) vor evidenţia în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5, toate livrările de produse şi accizele aferente acestora.

(5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, rezultate din prelucrare, vor fi întocmite pentru fiecare lună calendaristică, pe baza documentelor de evidenţă operativă, şi vor fi prezentate în termen de 5 zile de la expirarea lunii organului fiscal teritorial, în vederea înregistrării şi vizării de către acesta.

(6) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, nevizate de către organul fiscal teritorial, nu constituie documente justificative pentru deducerea prevăzută de lege.

(7) Nu se acceptă deducerea decât pentru accizele aferente materiilor prime achiziţionate direct de la agenţii economici producători interni sau importatori.

(8) Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

Scutiri

Art. 13

Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision.

Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate direct sau prin agenţi economici comisionari de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit şi produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;

c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;

d) alcoolul etilic rafinat utilizat în producţia de medicamente;

e) alcoolul etilic rafinat utilizat în producţia de oţet alimentar;

f) alcoolul etilic rafinat utilizat în industria cosmetică;

g) alcoolul etilic rafinat utilizat pentru producerea de arome alimentare pentru alimente sau băuturi nealcoolice care au o concentraţie alcoolică ce nu depăşeşte 1,2%;

h) alcoolul etilic tehnic - în limita cantităţii maxime stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 14

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 13 lit.d)-g) scutirea de la plata accizelor se acordă pe baza documentelor justificative care atestă provenienţa legală a alcoolului etilic rafinat, plata efectivă a accizelor aferente şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat;

b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziţionarea alcoolului etilic rafinat.

(2) În situaţia agenţilor economici producători de alcool, care lucrează în sistem integrat, scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 13 lit. e) se acordă direct pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile utilizate expres cu aceste destinaţii.

Art. 15

Toate produsele prevăzute în secţiunea a 2-a, exportate şi ulterior reintroduse în ţară, urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 16

Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării, pentru produsele din producţia internă;

b) data achiziţionării marcajelor, pentru produsele ce intră sub incidenţa sistemului de marcare şi care urmează să fie importate;

c) data înregistrării declaraţiei vamale de import, pentru produsele importate, altele decât cele supuse sistemului de marcare;

d) data cumpărării, înscrisă în borderoul de achiziţie şi în documentul de recepţie a produselor supuse accizelor, pentru agenţii economici achizitori prevăzuţi la art. 10 alin.(2) lit. a);

e) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, data la care au fost înstrăinate ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).

Regimul documentelor fiscale

Art. 17

(1) Pentru toate livrările şi transferurile de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă, efectuate de către agenţii economici producători interni şi importatori, precum şi pentru toate livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro se vor utiliza în mod obligatoriu facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii, după caz.

(2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscripţiona, după caz, cuvintele: "Alcool", "Alcool sanitar", "Distilat" sau "Băuturi alcoolice". În cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer".

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze alcool, alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice, conform prevederilor legale.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât şi a cumpărătorului de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en détail.

(8) Fiecare transport de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are provenienţă ilicită.

SECŢIUNEA a 3-a: Accize pentru produse din tutun

Art. 18

(1) În grupa "produse din tutun" se includ:

a) ţigaretele;

b) ţigările şi ţigările de foi;

c) tutunul destinat fumatului.

(2) Ţigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi şi diametre diferite, umpluţi cu tutun tăiat, sosat şi/sau aromatizat.

(3) Ţigările şi ţigările de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conţin tutun natural integral şi au înveliş exterior din hârtie de tutun natural.

(4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod fărâmiţat, bătut sau presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială. În această categorie se includ: tutunul pentru pipă, tutunul destinat rulării în ţigarete, tutunul de prizat şi tutunul de mestecat.

(5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin măcinat, de culoare galbenă până la brun, aromată sau nearomată.

(6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, îndulcit cu miere sau cu sirop.

Art. 19

(1) Pentru produsele din tutun plătitori de accize sunt agenţii economici, persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care produc sau care importă astfel de produse.

(2) Agenţii economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru toate cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, după cum urmează:

a) produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice;

b) produse consumate pentru reclamă şi publicitate;

c) produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea.

Art. 20

(1) Pentru ţigarete, indiferent de provenienţa şi de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciză specifică stabilită pe 1.000 de ţigarete, la care se adaugă o cotă procentuală aplicată asupra preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate.

(2) Cuantumul accizei specifice şi cel al accizei procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producător intern sau importator şi vor fi notificate Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Înregistrarea de către Ministerul Finanţelor Publice a preţurilor astfel stabilite se va face pe baza declaraţiei scrise a fiecărui agent economic în cauză, modelul-tip al acesteia fiind prezentat în anexa nr .8.

(5) Declaraţia se va întocmi de agentul economic în cauză, în două exemplare, din care un exemplar va fi depus la Ministerul Finanţelor Publice, iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, va rămâne la agentul economic.

(6) Declaraţia va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica preţurile maxime şi va fi depusă la Ministerul Finanţelor Publice cu minimum 2 zile înainte de data practicării acestor preţuri.

(7) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, va fi publicată, prin grija agentului economic producător sau importator, în două cotidiene de mare tiraj.

(8) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, agenţii economici producători interni sau importatori au obligaţia să redeclare preţurile pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiaşi model de declaraţie şi cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (6) şi (7).

(9) După primirea declaraţiilor privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul Ministerul Finanţelor Publice va transmite copii de pe acestea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Gărzii financiare şi Direcţiei Generale a Vămilor.

(10) Este interzisă comercializarea ţigaretelor de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare.

(11) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze ţigarete sunt obligaţi să afişeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializează.

(12) Comercializarea sortimentelor de ţigarete ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate şi date publicităţii de agenţii economici producători sau importatori este interzisă.

Art. 21

(1) Pentru produsele din tutun, altele decât ţigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice stabilite pe unitatea de măsură şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru tutunul provenit din producţia internă sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie primă pentru obţinerea pe cale industrială a produselor din tutun, accizele se datorează şi se calculează o singură dată, respectiv la data efectuării livrării produselor rezultate din prelucrare.

(3) Utilizarea tutunului ca materie primă pentru obţinerea pe cale industrială a produselor din tutun va fi justificată prin:

a) licenţa de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni de produse din tutun;

b) contractele încheiate direct între agenţii economici producători interni sau importatori de tutun cu agenţii economici producători interni de produse din tutun.

Scutiri

Art. 22

Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenţi economici comisionari, de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit şi produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii în termen a regimului vamal acordat;

c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

Art. 23

Produsele din tutun exportate şi ulterior reintroduse în ţară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 24

Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia internă;

b) data achiziţionării marcajelor - pentru produsele din tutun ce urmează să fie importate;

c) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 19 alin. (2).

Regimul documentelor fiscale

Art. 25

(1) Toate livrările de ţigarete efectuate de agenţii economici producători interni şi importatori vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale speciale. Transferurile de ţigarete între gestiuni se vor efectua pe bază de avize de însoţire a mărfii, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă.

(2) Modelul facturii fiscale speciale utilizate de către agenţii economici producători interni şi importatori de ţigarete este prezentat în anexa nr. 9. Facturile fiscale speciale au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.

(3) Facturile fiscale speciale vor fi distribuite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora.

(4) Necesarul de facturi fiscale speciale va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze ţigarete, conform prevederilor legale.

(5) Orice nouă comandă de facturi fiscale speciale va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(6) Agenţii economici producători interni şi importatori de ţigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice pentru formularele cu regim special, fără a mai utiliza formularele pretipărite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Agenţii economici în cauză vor solicita direct Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. o plajă de serii şi de numere.

(7) Pe fiecare factură fiscală specială emitentul acesteia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât şi a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en détail.

(8) Facturarea produselor din tutun, altele decât ţigaretele, şi transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenţii economici producătoriinterni şi importatori de astfel de produse, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă.

(9) Fiecare transport de ţigarete şi de produse din tutun, cu excepţia transferurilor de produse din tutun între gestiuni, efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi însoţit, în mod obligatoriu, de factura fiscală. În lipsa acesteia se consideră că marfa are provenienţă ilicită.

(10) Trecerea ţigaretelor şi produselor din tutun ale agentului economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii mărfurilor respective către comercianţii en détail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind însoţitorul transportului.

SECŢIUNEA a 4-a: Accize pentru uleiuri minerale

Art. 26

(1) În accepţia prezentei ordonanţe de urgenţă, prin uleiuri minerale se înţelege următoarele produse:

a) gudron de huilă, de lignit sau de turbă şi alte gudroane minerale;

b) benzoli, toluoli, xiloli, uleiuri de creozot;

c) uleiuri brute din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase;

d) uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute;

e) gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase;

f) vaselină, parafină, alte tipuri de ceară minerală şi produse similare;

g) cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase;

h) amestecuri bituminoase;

i) hidrocarburi aciclice;

j) hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni şi amestecuri de izomeri ai xilenului;

k) preparate lubrifiante;

l) preparate antidetonante şi aditivi preparaţi pentru uleiuri minerale;

m) alchilbenzeni în amestec şi alchil-naftaline în amestec.

(2) Uleiurile minerale pentru care se datorează accize sunt:

a) benzine cu plumb;

b) benzine fără plumb;

c) motorine;

d) petrol turboreactor;

e) alte uleiuri medii şi grele utilizate drept combustibil pentru încălzit;

f) gaze petroliere lichefiate (propan, butani, simpli sau în amestec);

g) hidrocarburi ciclice: benzen,toluen,xileni şi amestecuri de izomeri ai xilenului;

h) uleiuri pentru motoare auto.

(3) Încadrarea produselor în categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

(4) Uleiurile minerale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), sunt supuse unei accize dacă sunt utilizate sau sunt puse în vânzare drept combustibil sau carburant. Nivelul accizei va fi fixat, după destinaţie, la nivelul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru combustibil sau pentru benzina cu plumb.

(5) Pe lângă produsele menţionate la alin. (1) orice produs utilizat sau pus în vânzare drept carburant ori component pentru a creşte volumul final al carburanţilor este impozitat drept carburant. Nivelul accizei va fi cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru benzina cu plumb.

(6) Vânzarea de către un agent economic producător a produselor prevăzute la alin. (2) către o rafinărie, în vederea prelucrării sau etilării, se face la preţuri fără accize. În această situaţie accizele se datorează bugetului de stat o singură dată de către rafinăria prelucrătoare, la livrarea produselor finale rezultate din prelucrare sau etilare.

Art. 27

(1) Pentru uleiuri minerale accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în sumă fixă pe unitatea de măsură şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Plătitori de accize pentru uleiurile minerale sunt agenţii economici producători, procesatori sau importatori de astfel de produse.

(3) Agenţii economici producători sau procesatori sunt plătitori de accize pentru toate cantităţile de uleiuri minerale obţinute, inclusiv pentru cele rezultate din operaţiuni de procesare a ţiţeiului sau a altor materii prime, operaţiuni efectuate în baza contractelor încheiate între agentul economic prestator şi beneficiarul prestaţiei.

(4) La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plăti agentului economic procesator tariful de procesare plus o sumă egală cu valoarea accizelor aferente cantităţilor preluate.

(5) Produsele obţinute în sistem de procesare pot fi preluate de către beneficiar fără plata accizelor către procesator, numai atunci când:

a) beneficiarul prestaţiei este o rafinărie. În acest caz rafinăria beneficiară datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piaţa internă a produselor finale rezultate din operaţiunea de procesare;

b) beneficiarul prestaţiei este un agent economic, altul decât o rafinărie, care garantează valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse rezultate în sistem de procesare, care urmează să fie preluate, conform contractelor încheiate între procesator şi beneficiarul prestaţiei. În acest sens agentul economic respectiv depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe scrisori de garanţie bancară în favoarea Ministerului Finanţelor Publice. Scrisorile de garanţie bancară admise vor fi emise de bănci comerciale şi vor avea o valabilitate cu 30 de zile mai mare decât valabilitatea contractului încheiat între agentul economic procesator şi beneficiarul prestaţiei. În vederea preluării cantităţilor de produse rezultate din procesare agentul economic beneficiar va depune procesatorului o copie de pe aceste scrisori de garanţie, vizată de organul fiscal. În acest caz beneficiarul prestaţiei datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piaţa internă a produselor finale rezultate din operaţiunea de procesare. În situaţia în care până în ultima zi a lunii, pentru luna precedentă, agenţii economici în cauză nu prezintă organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe ordinul de plată vizat de bancă sau de trezorerie pentru accizele plătite în termenul prevăzut de lege, scrisoarea de garanţie va fi executată la simpla solicitare a Ministerului Finanţelor Publice, fără îndeplinirea altor formalităţi.

(6) Pentru uleiurile minerale de natura celor pentru care se datorează accize, aduse din import în vederea procesării în baza contractelor încheiate între agentul economic procesator şi agentul economic importator, acciza se plăteşte în momentul întocmirii formalităţilor de vămuire. Pentru produsele rezultate din procesare agenţii economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru aceste produse accizele plătite în vamă, aferente cantităţii de materie primă introduse în prelucrare. La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plăti agentului economic procesator tariful de procesare, precum şi diferenţa de accize astfel calculată, aferentă cantităţilor preluate. Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

(7) Rafinăriile pot procesa benzinele de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză şi orice alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime numai în cazul în care aceste produse provin direct de la rafinării sau de la agenţi economici importatori, însoţite de certificate de origine a produsului.

(8) Toate operaţiunile privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum şi orice alte operaţiuni legate de obţinerea uleiurilor minerale pot fi efectuate numai de agenţii economici producători sau procesatori de astfel de produse, care sunt înregistraţi în această calitate şi care au prevăzută în statut activitatea de producţie sau de procesare.

(9) Agenţii economici care prelucrează produsele prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziţionate fie prin operaţiuni proprii de import, fie direct de la agenţii economici importatori, vor deduce, pe bază de documente justificative, din valoarea accizelor aferente produselor finale facturate valoarea accizelor efectiv plătite fie în vamă, fie la achiziţionarea produselor de la agentul economic importator. Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

(10) În cazul produselor prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziţionate de rafinării direct de la rezerva de stat sau de la rezerva de mobilizare, din a căror prelucrare rezultă alte uleiuri minerale, agenţii economici procesatori vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele efectiv plătite la achiziţionarea produselor introduse în prelucrare.

(11) Agenţii economici plătitori datorează la bugetul de stat accize şi pentru cantităţile de uleiuri minerale folosite pentru consumul propriu, altul decât cel utilizat în scop tehnologic pentru realizarea altor produse, în limita normelor de consum admise.

(12) Produsele rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevăzute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se datorează accize, se vor comercializa de către agenţii economici producători sau de către agenţii economici beneficiari ai produselor rezultate din operaţiuni de procesare potrivit contractelor încheiate cu procesatorii numai direct către utilizatorii finali.

Scutiri

Art. 28

Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision.

Sunt scutite de asemenea:

a1) produsele exportate de o rafinărie care le-a obţinut în calitate de beneficiar al unui contract de prestări de servicii încheiat cu o altă rafinărie procesatoare;

a2) produsele rezultate din operaţiuni de procesare a unor materii prime provenite din import, în cazul în care sunt exportate direct de agentul economic care a efectuat importul materiei prime;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit şi produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;

c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;

d) produsele de la rezerva de stat şi de la rezerva de mobilizare, acordate cu titlu gratuit sub formă de ajutor umanitar, în baza prevederilor actelor normative emise în acest sens;

e) combustibilii pentru încălzit, achiziţionaţi direct de la producători, pe bază de contracte, de către spitale, sanatorii, cămine de bătrâni şi cămine de copii, utilizaţi pentru consum propriu;

f) combustibilii pentru încălzit, utilizaţi de persoane fizice pentru consumul casnic;

g) combustibilii pentru încălzit achiziţionate direct de la producători, pe bază de contracte, de către agenţii economici pentru consum tehnologic propriu sau pentru producerea de agent termic şi apă caldă pentru populaţie;

h) benzina de aviaţie şi petrolul turboreactor, utilizate drept carburant în aviaţie;

i) produsele destinate a fi utilizate tehnic şi consumate pentru exploatarea navelor de transport maritim internaţional;

j) hidrocarburile ciclice achiziţionate direct de la producători, pe bază de contracte, de către agenţii economici, pentru utilizarea în scop industrial.

Art. 29

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit.a2), g) şi j) scutirea de la plata accizelor se acordă pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate la bugetul de stat;

b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziţionarea produselor respective.

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit. e) şi f) scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea produselor respective direct de la producători, pe baza documentelor justificative, şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la art. 28 lit.h) şi i) vor fi stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 30

Produsele exportate şi ulterior reintroduse în ţară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 31

Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia internă;

b) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru produsele importate;

c) data întocmirii documentului de trecere în consum - pentru produsele folosite pentru consumul propriu.

Regimul documentelor fiscale

Art. 32

(1) Pentru toate livrările şi transferurile de produse prevăzute la art. 26 alin. (2), efectuate de către agenţii economici producători interni, procesatori şi importatori de astfel de produse, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii.

(2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscripţiona cuvintele "Uleiuri minerale". În cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer".

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât şi a beneficiarului, precum şi destinaţia uleiurilor minerale livrate.

(8) Fiecare transport de uleiuri minerale va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are provenienţă ilicită.

SECŢIUNEA a 5-a: Accize pentru alte produse şi grupe de produse

Art. 33

Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele şi grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 34

(1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 3, sunt agenţii economici, persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care produc, importă şi comercializează astfel de produse. Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 2 plătitori de accize sunt agenţii economici importatori.

(2) Agenţii economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru cantităţile de produse importate sau obţinute din producţia proprie, după cum urmează:

a) produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice;

b) produse consumate pentru reclamă şi publicitate;

c) produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în oricare alt scop decât comercializarea.

(3) Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţară autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv rulate.

Art. 35

Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi să reţină şi să vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 34 alin. (3).

Art. 36

Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 2 asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

a) pentru produsele din producţia internă - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv;

b) pentru produsele din import - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz;

c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului;

d) pentru bunurile amanetate de către persoanele fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puţin accizele.

Art. 37

Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităţilor importate.

Scutiri

Art. 38

Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenţi economici comisionari, de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit şi produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;

c) bunurile din import provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică, acordate instituţiilor de învăţământ şi de cultură, ministerelor şi altor organe ale administraţiei publice de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate;

d) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

Art. 39

(1) Agenţii economici exportatori de cafea prăjită, obţinută prin operaţiuni proprii de prăjire a cafelei verzi importate direct de aceştia, pot solicita organelor fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vamă, aferente numai cantităţilor de cafea verde utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată.

(2) Restituirea se efectuează:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate la bugetul de stat;

b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite în momentul întocmirii formalităţilor de vămuire pentru cafeaua verde.

Art. 40

Produsele exportate şi ulterior reintroduse în ţară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 41

Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia internă;

b) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru produsele importate;

c) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 36 lit. c) şi d);

d) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 34 alin. (2).

Regimul documentelor fiscale

Art. 42

(1) Pentru toate livrările sau transferurile de cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii.

(2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se va inscripţiona cuvântul "Cafea". În cazul transferurilor de cafea, de cafea cu înlocuitori şi de cafea solubilă, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer".

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, conform prevederilor legale.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenţei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât şi a cumpărătorului de cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv de amestecuri cu cafea solubilă, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en détail.

(8) Fiecare transport de cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv de amestecuri cu cafea solubilă, va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are provenienţă ilicită.

(9) Trecerea cantităţilor de cafea ale unui agent economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii acestora către comercianţii en détail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, iar însoţitorul transportului fiind considerat mandatarul furnizorului.

(10) Agenţii economici producători sau importatori, care comercializează cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, cu obligativitatea respectării prevederilor alin. (3), fără a mai utiliza formulare pretipărite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Agenţii economici în cauză vor solicita prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o plajă de serii şi de numere de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

CAPITOLUL II: Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă

Art. 43

(1) Pentru ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă agenţii economici autorizaţi potrivit legii datorează la bugetul de stat impozit în momentul livrării acestora.

(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 3, asupra cantităţilor livrate.

Art. 44

Sunt scutite de la plata acestor impozite cantităţile de ţiţei şi de gaze naturale din producţia internă, exportate direct de agenţii economici producători.

CAPITOLUL III: Dispoziţii comune

Art. 45

(1) Accizele şi impozitele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se plătesc în lei.

(2) Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate la bugetul de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a fiecărui trimestru. Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor şi al impozitelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, pe toată durata trimestrului următor.

Art. 46

Agenţii economici plătitori de accize şi de alte impozite reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispoziţiilor legale privind înregistrarea fiscală.

Art. 47

(1) Agenţii economici plătitori au obligaţia să calculeze accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, după caz, să le evidenţieze distinct în factură şi să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate.

(2) Plătitorii au obligaţia să ţină evidenţa accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 48

În toate situaţiile prevăzute de lege deducerea, compensarea sau restituirea accizelor este condiţionată de existenţa documentelor fiscale completate cu date reale şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art. 49

(1) Agenţii economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacţii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării să reconstituie pe baza evidenţelor contabile accizele aferente acestor tranzacţii.

(2) În situaţia nereconstituirii obligaţiilor fiscale de către agentul economic, organul fiscal va stabili suma acestora prin estimare, înmulţind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale.

Art. 50

Plătitorii de accize şi de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă au obligaţia să declare lunar la organul fiscal teritorial la care sunt luaţi în evidenţă ca plătitor de taxe şi impozite sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu şi să depună anual deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, conform dispoziţiilor legale privind declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Art. 51

Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pe baza declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Art. 52

Decontările între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor, în calitate de furnizori, şi agenţii economici cumpărători ai acestor produse se vor face integral numai prin unităţi bancare.

Art. 53

Neachitarea în termen a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă de către plătitorii stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă generează plata de majorări de întârziere, precum şi de penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale în materie.

Art. 54

Controlul asupra modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale aparatului teritorial al acestuia.

Art. 55

Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice prin care se stabilesc sau se constată, după caz, obligaţii de plată privind accizele sau impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă constituie titluri executorii în condiţiile stabilite de prevederile legale în materie.

Art. 56

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) producţia şi comercializarea de alcool tehnic obţinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetală, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinat;

b) comercializarea alcoolului brut de către agenţii economici, precum şi utilizarea acestuia la obţinerea băuturilor alcoolice de orice fel;

c) achiziţionarea alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor de origine agricolă din alte surse decât de la agenţii economici producători interni sau importatori legal autorizaţi;

d) nedeclararea de către micii producători de bere a modificării capacităţilor de producţie;

e) neînscrierea în facturile fiscale a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate pentru produsele pentru care se stabilesc preţuri maxime de vânzare;

f) comercializarea la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preţuri;

g) comercializarea produselor care nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori;

h) procesarea benzinelor de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză şi a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului, provenite de la alţi agenţi economici decât agenţii economici importatori sau producători interni;

i) comercializarea produselor rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, de natura uleiurilor minerale accizabile, pentru care nu se datorează accize, de către agenţii economici producători, procesatori sau importatori, către alţi beneficiari decât utilizatorii finali;

j) efectuarea de operaţiuni privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum şi orice alte operaţiuni legate de obţinerea uleiurilor minerale, de către orice persoană fizică sau juridică, neautorizată ori neînregistrată ca agent economic producător sau procesator de astfel de produse;

k) practicarea de către agenţii economici producători sau importatori a unor preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau de importul produselor vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată;

l) neînscrierea distinctă a valorii accizelor în facturile emise de agenţii economici producători şi importatori, precum şi neînscrierea impozitului la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă în facturile emise de agenţii economici producători;

m) neutilizarea documentelor fiscale speciale;

n) nesolicitarea plajelor de serii şi numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii;

o) neînscrierea în facturile fiscale speciale a calităţii furnizorului şi a cumpărătorului de produse supuse accizelor, precum şi a destinaţiei produselor, în cazul în care legea prevede acest lucru;

p) neefectuarea prin unităţi bancare a decontărilor între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor şi agenţii economici cumpărători de astfel de produse;

q) deţinerea de către agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor a unor cantităţi de astfel de produse, a căror provenienţă nu poate fi dovedită cu documente legal întocmite.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

- cu amendă între 1.000.000.000 lei şi 5.000.000.000 lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, cele de la lit. a) şi b), în plus confiscarea utilajelor şi a instalaţiilor pentru cele prevăzute la lit. a);

- cu amendă între 1.000.000.000 lei şi 3.000.000.000 lei şi confiscarea produselor astfel achiziţionate, cea de la lit. c);

- cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cea de la lit. d);

- cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, cele de la lit. e) şi n);

- cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele de la lit. f), l) şi o);

- cu amendă de 50.000.000 lei şi confiscarea stocului de produse în cauză, cea de la lit. g);

- cu amendă de la 2.000.000.000 lei la 3.000.000.000 lei şi confiscarea produselor obţinute, cea de la lit.h);

- cu amendă de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. i);

- cu amendă de la 2.000.000.000 lei la 5.000.000.000 lei, confiscarea produselor rezultate şi a veniturilor obţinute din vânzarea acestor produse, cea de la lit. j);

- cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. k);

- cu amendă de la 1.500.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel comercializate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. m);

- cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor pentru care decontarea s-a făcut contrar prevederilor legale, cea de la lit. p);

- cu amendă de la 3.000.000.000 lei la 5.000.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse astfel deţinute, cea de la lit. q).

(3) În situaţia în care amenzile aplicate sunt achitate în termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de constatare, cuantumul acestora va reprezenta 50% din minimul amenzii prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru fapta constatată.

(4) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi actualizate anual, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Fapta de a nu înregistra sau de a înregistra eronat operaţiunile supuse accizelor sau impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, cu intenţia vădită de a diminua aceste obligaţii faţă de bugetul de stat, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

(6) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se fac de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, împuternicit în acest scop.

(7) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 57

Urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se efectuează conform reglementărilor legale în materie.

Art. 58

Soluţionarea contestaţiilor asupra sumelor constatate, privind accizele, respectiv impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, şi a altor măsuri aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor Publice se face conform reglementărilor legale în materie.

Art. 59

Soluţiile privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul accizelor vor fi supuse analizei şi aprobării Comisiei centrale fiscale, constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 60

(1) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

(2) Poziţiile şi codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.

Art. 61

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 62

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia celor prevăzute la poziţia 6) din nota de la anexa nr. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 1-27 şi ale art. 43-50 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 8 noiembrie 2000, ale art. 6 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza
(echivalent euro/U.M.)

Acciza
(echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3

46)

A.

Alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri şi bere

 

 

 

1.

Alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate

 

 

 

1.1. Alcool etilic

hl alcool pur1)

70

 

1.2. Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă

hl alcool pur

70

 

1.3. Băuturi alcoolice distilate

hl alcool pur

70

 

1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinat

hl alcool pur

70

 

2.

Vinuri

 

 

 

2.1. Vinuri liniştite,
din care:

hl/1 grad alcoolic2)

0,55

 

2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcţi - H.P.D.

hl/1 grad alcoolic

2,00

 

2.2. Vinuri spumoase

hl/1 grad alcoolic

2,75

 

2.3. Vinuri speciale

hl/1 grad alcoolic

2,75

 

3.

Bere,
din care:

hl/1 grad Plato3)

0,47

 

3.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 100 mii hl şi până la 200 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,44

 

3.2. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 50 mii hl şi până la 100 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,41

 

3.3. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală de până la 50 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,38

 

4.

Băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul

hl/1 grad alcoolic

2,30

 

5.

Produse intermediare

hl/1 grad alcoolic

2,30

 

B.

Produse din tutun

 

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

2,42+33%4)

2,25+31%4)

7.

Ţigarete şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

7

6,60

8.

Tutun destinat fumatului,
din care:

kg

15,40

14,30

8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

7

7

C.

Uleiuri minerale

 

 

 

9.

Benzine cu plumb

tonă

290

 

10.

Benzine fără plumb

tonă

235

 

11.

Motorine

tonă

115

 

12.

Petrol turboreactor

tonă

290

 

13.

Alte uleiuri medii şi grele, utilizate drept combustibil pentru încălzit,
din care:

tonă

115

 

13.1 Păcură

tonă

-

 

14.

Gaze petroliere lichefiate,
din care:

 

 

 

14.1 Utilizate drept carburant

tonă

100

 

14.2 Utilizate drept combustibil pentru încălzit

tonă

100

 

14.3 Utilizate în consum casnic5)

tonă

-

 

15.

Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni şi amestecuri de izomeri ai xilenului

tonă

290

 

16.

Uleiuri pentru motoare auto

tonă

50

 

NOTĂ:

1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 200C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.

3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 200/40C.

4) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.

6) Nivelul accizelor prevăzut în coloana 4 lit. B "Produse din tutun" intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv. Pentru această perioadă valoarea în lei a accizelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii noiembrie 2001.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alte produse şi grupe de produse din import şi din ţară

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza
(%)

Acciza
(echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3

1.

Cafea verde

-

800/t

2.

Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

-

1.200/t

3.

Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă

-

4,50/kg

4.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

40

-

5.

Articole din cristal1)

50

-

6.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

20

-

7.

Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate):

 

 

a) echipate cu motor cu benzină:

 

 

• cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare2)

1

-

- cu grad redus de poluare

0

-

• cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

3,5

-

- cu grad redus de poluare

1,5

-

• cu capacitatea cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

6

-

- cu grad redus de poluare

3

-

• cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

12

-

- cu grad redus de poluare

6

-

• cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

18

-

- cu grad redus de poluare

9

-

b) echipate cu motor Diesel:

 

 

• cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

1

-

- cu grad redus de poluare

0

-

• cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

3

-

- cu grad redus de poluare

1,5

-

• cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

6

-

- cu grad redus de poluare

3

-

• cu capacitatea cilindrică între 2.501 şi 3.100 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

12

-

- cu grad redus de poluare

6

-

• cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3

 

 

- cu grad normal de poluare

18

-

- cu grad redus de poluare

9

-

8.

Produse de parfumerie

 

 

8.1 Parfumuri,
din care:

30

-

- ape de parfum

20

 

8.2 Ape de toaletă,
din care:

10

-

- ape de colonie

5

 

9.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio3)

15

-

10.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

15

-

11.

Cameră video

15

-

12.

Cuptoare cu microunde

15

-

13.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

15

-

14.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

50

-

______________-

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Gradul de poluare se determină de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborată în corelaţie cu legislaţiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.

3) Combine audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin 4 aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin 3 sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere).

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Impozit
(echivalent euro/U.M.)

1.

Ţiţei

tonă

4,00

2.

Gaze naturale

1.000 m3

7,40

Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se datorează pentru cantităţile livrate, exclusiv cantităţile livrate cu titlu de redevenţă.

ANEXA Nr. 4

Denumirea agentului economic

........................................................................

Sediul ..............................................................

Codul plătitorului de accize ..............................

JURNAL
privind cumpărările de materii prime supuse accizelor

luna ............................ anul ...................

Nr. crt.

Felul şi data documen-tului

Furni-zorul

Denumi-rea produ-sului

U.M.

Can-titatea

Tăria alcoolică
(% volum)

Valoarea totală
(lei)

Acciza unitară
(lei/U.M.)

Acciza totală cuprinsă în preţul de cumpă-rare
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,
(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit,
(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA Nr. 5

Denumirea agentului economic

........................................................................

Sediul .............................................................

Codul plătitorului de accize .............................

JURNAL
privind vânzările de produse finite supuse accizelor

luna ............................ anul ...................

Nr. crt

Felul şi data docu-mentului

Benefi-ciarul

Denumirea produsului

U.M.

Canti-tatea

Tăria alcoolică
(% volum)

Valoarea totală
(lei)

Acciza unitară
(lei/U.M.)

Acciza totală
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,
................................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit,
................................................
(numele, prenumele şi semnătura)

 

Notă de comandă
pentru documente fiscale speciale

Anexa nr. 6

numărul ....................

din data de ..................

 

Cod fiscal

...........................................

Denumire

.....................................................................................................

Judetul

......................................................................................................

Localitatea

......................................

Cod postal ......

Sector .........

Strada

.....................................

Numărul

Blocul

..................

Scara ............

Etajul ........

Apartamentul ...............

Telefon

..................

Fax ...........................

 

Codul documentul

Cantitatea solicitată

Unitatea de măsură

Preţ unitar

Valoare
(lei)

TVA
(lei)

Valoare totală
inclusiv TVA
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

D.G.F.P. a judeţului ..............................................................
Data aprobării comenzii ..........................................................
Numărul documentelor aprobate ...............................................
Modalitatea de plată ..............................................................

................................................
(semnătura şi ştampila solicitantului)

................................................
(semnătura şi ştampila)

 

Evidenţa achiziţionării şi utilizării
documentelor fiscale speciale

Anexa nr. 7

în luna ........................

anul ...................

 

Cod fiscal

...........................................

Denumire

....................................................................................................

Judetul

...................................................................................................

Localitatea

...........................................

Cod postal ...........

Sector ............

Strada

...........................................

Numărul

Blocul

..................

Scara ...........

Etajul ........

Apartamentul ...........

Telefon

..................

Fax ...........................

 

 

Stoc la începutul lunii

Achiziţii
în cursul lunii

Total I
(col.1 +col.2)

Cantitatea utilizată în cursul lunii

Cantitatea anuală în cursul lunii

Total II
(col.4 +col.5)

Stoc la sfârşitul lunii
(col.3 -col.6)

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Alcool si distilate

Nr. facturi fiscale

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aviza de însoţire a mărfii

 

 

 

 

 

 

 

2. Băuturi alcoolice

Nr. facturi fiscale

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aviza de însoţire a mărfii

 

 

 

 

 

 

 

3. Produse din tutun

Nr. facturi fiscale

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aviza de însoţire a mărfii

 

 

 

 

 

 

 

4. Cafea

Nr. facturi fiscale

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aviza de însoţire a mărfii

 

 

 

 

 

 

 

5. Uleiuri minerale

Nr. facturi fiscale

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aviza de însoţire a mărfii

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat de organul fiscal

Certificată de conducerea agentului economic

Semnătura ........................

Semnătura .........................

Data .................................

Data .................................

ANEXA Nr. 8

Producătorul/importatorul ........................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ......................................

Codul fiscal ............................................................................................

Sediul ....................................................................................................

Judeţul ...................................................................................................

Contul ..................................................................................................

Banca .....................................................................................................

Autorizaţia de comercializare nr ........... din ................................................

DECLARAŢIE
privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete

Începând cu data de ....... preţurile maxime de vânzare cu amănuntul, practicate pe sortimente, vor fi următoarele:

Nr. crt.

Denumirea sortimentului

Numărul ţigaretelor/pachet

Preţul maxim de vânzare cu amănuntul (lei/pachet)

0

1

2

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Director general,
........................................

Director economic,
........................................

ANEXA Nr. 9

Seria ............................. nr. ......................

Furnizorul ...........................

FACTURA FISCALA

Cumparatorul .........................

Numarul de inmatriculare in registrul comertului/anul ...............

 

Codul fiscal ......................

Codul fiscal ....................

Sediul ..............................

Sediul ............................

Judetul ............................

Judetul ...........................

Contul ............................

Contul .............................

Banca .............................

Numarul facturii ...........

Banca ..............................

Autorizatia de comercializare
nr. ............... din ............

Data .....................

Autorizatia de comercializare
nr. .................... din ................

 

Numarul avizului de
insotire a marfii .................

 

Curs de schimb in vigoare

1 euro

=........... lei

Cota T.V.A

............. lei

 

Nr.
crt.

Denu-mirea produ-sului

U.M.

Canti-tatea

Pretul cu amanuntul declarat
(lei/ pachet)

Valoarea la pret cu amanuntul
(lei)

Pretul de livrare unitatar fără TVA
(lei)

Valoarea la pret de livrare
(lei)

Valoarea TVA
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE FACTURATA:

 

 

Total de plată =
= col.7 - col.8

 

Cantitatea totala facturata = numar unitati specifice (o unitate specifica = 1000 tigarete)

 

Total valoare la pret cu amanuntul

 

Acciza totala
(acciza specifica + acciza ad valorem)

 

Acciza specifica
(numar unitati specifice x .... euro x curs lei/euro

 

Acciza ad valorem

 

 

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia:
Numele delegatului ..........................
Buletinul/cartea de identitate seria .......... nr. .............
eliberat/eliberata ...........................
Mijlocul de transport ........ nr. .........
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ...... ora .....
Semnaturile:

Semnatura si stampila cumparatorului

 

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 767 din data de 30 noiembrie 2001