LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I: Regimul de supraveghere a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor

CAPITOLUL I: Alcool şi distilate

SECŢIUNEA 1: Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool şi de distilate

Art. 1

Regimul de supraveghere se aplică tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut şi alcool tehnic, şi producătorilor de distilate de origine agricolă, respectiv de distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă.

Art. 2

(1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool şi de distilate, precum şi a capacităţilor de producţie deţinute de aceştia agenţii economici producători de alcool şi de distilate vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacităţile de producţie ale instalaţiilor deţinute, precum şi nivelul producţiei de alcool şi de distilate, ce se estimează a se realiza în anul imediat următor. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Intenţia de a realiza noi capacităţi de producţie de alcool şi de distilate, precum şi de a creşte capacităţile de producţie deja existente va fi declarată la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea notificării.

(3) Modificarea efectivă a capacităţilor de producţie iniţial declarate şi, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităţi de producţie de alcool şi de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Această perioadă reprezintă şi perioada maximă admisă de producţie în regim de probe tehnologice.

Art. 3

(1) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate îşi pot desfăşura activitatea numai în cadrul secţiilor de producţie situate la sediul social sau la sediul filialelor.

(2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool şi de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Prezenţa supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfăşurării procesului de producţie, respectiv pe cele 3 schimburi şi în zilele de sărbători legale.

(3) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate vor asigura un spaţiu corespunzător, destinat desfăşurării activităţii supraveghetorului fiscal.

Art. 4

(1) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool şi de distilate obţinute fiecare agent economic producător de alcool şi de distilate este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii de alcool, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentraţiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool şi de distilate. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, conform legii.

(2) Obligaţia de a se dota cu astfel de mijloace de măsurare revine tuturor producătorilor de alcool şi de distilate, indiferent de tipul acestora. Producătorii sunt obligaţi să asigure, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât şi funcţionarea normală a mijloacelor de măsurare.

(3) În cazul agenţilor economici producători de alcool contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare - pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare - pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele aferente - pentru alcoolul tehnic, astfel încât să fie contorizate toate cantităţile de alcool rezultate.

(4) În cazul agenţilor economici producători de distilate contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare sau, după caz, la ieşirea din instalaţiile de distilare.

(5) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canale sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate sunt interzise.

Art. 5

Agenţii economici producători de alcool şi de distilate sunt obligaţi să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, distilatele şi materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.

Art. 6

(1) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, alcoolului rafinat şi alcoolului tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul agenţilor economici producători de distilate sigiliile se vor aplica la ieşirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaţiile de distilare. În toate situaţiile sigiliile vor fi aplicate şi pe toate organele de asamblare-racordare ale aparatelor de măsură şi control, pe orice orificii şi robinete existente pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.

(2) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum şi de pe tot circuitul instalaţiilor de distilare trebuie îmbinate în aşa fel încât să poată fi sigilate. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi înseriate şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcţii. Operaţiunile de sigilare şi desigilare se vor efectua de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. Sigilarea şi desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.

(3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Stabilirea tipului de sigilii prevăzute la alin. (2) şi a caracteristicilor acestora, uniformizarea şi/sau personalizarea, precum şi coordonarea tuturor operaţiunilor ce se impun revin Ministerului Finanţelor Publice, respectiv direcţiei cu atribuţii administrative.

Art. 7

(1) Recepţia cantitativă a materiilor prime intrate în unitate, precum şi introducerea lor în procesul de fabricaţie se fac cu mijloace de măsurare legale.

(2) În cazul în care pentru producerea alcoolului şi a distilatelor se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie se întocmesc în două exemplare şi vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia primă, iar al doilea exemplar la persoana fizică furnizoare.

Art. 8

(1) Supraveghetorii fiscali au obligaţia să verifice:

a) existenţa certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor şi a materiilor prime din care provin acestea;

b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime;

c) înscrierea corectă a alcoolului şi a distilatelor obţinute în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanţă cu înregistrările mijloacelor de măsurare;

d) concordanţa dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar şi producţia de alcool şi distilate obţinută;

e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, alcool rafinat, alcool denaturat, alcool tehnic şi de distilate, înscrise în evidenţele operative ale depozitelor de astfel de produse;

f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor;

g) realitatea livrărilor de alcool şi de distilate către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale;

h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool şi distilate, precum şi pentru băuturile alcoolice realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat;

i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată cu titlu de accize şi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;

j) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat;

k) înregistrarea corectă a operaţiunilor de import şi de export, în situaţia în care agentul economic desfăşoară astfel de operaţiuni.

(2) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a înregistra într-un registru special toate cererile agenţilor economici sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalaţiilor.

(3) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool şi de distilate, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului şi a distilatelor către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor fi prezentate în mod obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat, pentru a fi vizate de acesta.

Art. 9

(1) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise, justificate, din partea producătorului de alcool şi de distilate sau în situaţii de avarie.

(2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data şi ora desigilării, cantitatea de alcool şi de distilate - în litri şi în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi stocul de alcool şi de distilate, pe sortimente, aflate în rezervoare şi în recipiente.

(3) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul este obligat să solicite prezenţa supraveghetorului fiscal pentru constatarea cazurilor deteriorării accidentale a sigiliului sau a avariei.

(4) Dacă producătorul constată un incident sau o disfuncţie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecţiunii. Totodată producătorul va solicita prezenţa agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de funcţionare şi a resigilării.

(5) Contoarele defecte pot fi înlocuite sub supraveghere metrologică cu alte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.

(6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspendă activitatea de producţie a alcoolului şi a distilatelor. Instalaţiile respective vor fi sigilate.

(7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare, de către supraveghetorul fiscal, în prezenţa reprezentantului legal al agentului economic în cauză.

(8) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activităţii, data şi ora întreruperii acesteia, stocul de alcool şi de distilate existent la acea dată şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii.

(9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rămâne la agentul economic, iar exemplarul al treilea se păstrează de către supraveghetorul fiscal.

(10) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective se va face în baza unei declaraţii de remediere a defecţiunii, întocmită de agentul economic şi vizată de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

SECŢIUNEA 2: Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului şi a distilatelor în vrac

Art. 10

(1) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool şi de distilate livrate de agenţii economici producători vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal şi vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul al doilea va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea beneficiarul cantităţii de alcool şi de distilate. Exemplarul al treilea al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de alcool şi de distilate până la destinaţia finală, iar exemplarul al patrulea rămâne la supraveghetorul fiscal.

(3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenţa dintre datele privind cantităţile de alcool şi de distilate livrate, înscrise în Registrul supraveghetorului fiscal, şi datele înscrise de agentul economic în Situaţia privind modul de valorificare prin vânzare sau prelucrare a alcoolului şi a distilatelor, pe care acesta este obligat să o transmită organului fiscal, potrivit prezentei legi.

(4) Supraveghetorul fiscal va comunica zilnic direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător orice cantitate de alcool şi de distilate livrată în vrac.

(5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului şi al distilatelor în vrac va comunica în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea beneficiarul alcoolului sau al distilatelor data plecării transportului de alcool şi de distilate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia.

(6) La sosirea efectivă a alcoolului şi a distilatelor la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Art. 11

(1) În cazul unităţilor care funcţionează în sistem integrat, toate cisternele şi recipientele prin care se transferă cantităţile de alcool şi de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal. Toate transferurile cantităţilor de alcool şi de distilate vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(2) În cazul în care transferul cantităţilor de alcool şi de distilate se efectuează de la secţiile de fabricaţie a acestora la secţiile de prelucrare şi îmbuteliere, aflate în aceeaşi incintă, supraveghetorul fiscal va întocmi documentul de supraveghere fiscală în 3 exemplare, dintre care primul exemplar va rămâne la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar rămâne la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află agentul economic producător.

(3) În situaţia în care secţiile de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor nu se află în aceeaşi incintă cu secţiile de fabricaţie, documentul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se va întocmi în 4 exemplare, al patrulea exemplar fiind cel care însoţeşte transportul şi rămâne la secţia prelucrătoare. La sosirea efectivă a transportului se procedează conform prevederilor art. 10 alin. (6).

(4) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorii fiscali în Registrul supraveghetorului fiscal.

Art. 12

(1) Alcoolul etilic rafinat şi distilatele livrate agenţilor economici, utilizatori legali, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare şi ale normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Fiecare livrare va fi însoţită de buletine de analiză, completate conform stan-dardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiză vor cuprinde cel puţin 7 parametri fizico-chimici prevăzuţi de standardele legale în vigoare.

(2) Agenţii economici producători de alcool şi de distilate sunt răspunzători de calitatea alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor utilizate ca materie primă sau livrate ca atare altor agenţi economici beneficiari.

Art. 13

(1) Livrarea alcoolului şi a distilatelor se va face direct de la agentul economic producător sau importator către agenţii economici utilizatori legali, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Livrarea alcoolului etilic rafinat, precum şi a distilatelor în vrac către agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care nu deţin documente de atestare a dreptului de comercializare în calitate de producători de astfel de produse, este interzisă.

(3) Producătorii şi importatorii pot livra în vrac alcool etilic rafinat sau distilate, în vederea prelucrării lor în băuturi alcoolice distilate sau pentru îmbuteliere, numai agenţilor economici posesori de licenţă pentru atestarea dreptului de marcare. În acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenţa de atestare a dreptului de marcare deţinută de agenţii economici beneficiari.

(4) Agenţii economici producători şi importatori pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor şi agenţilor economici utilizatori legali de alcool, alţii decât producătorii de băuturi alcoolice distilate.

(5) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de către agenţii economici producători legali auto-rizaţi şi numai sub formă de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.

(6) Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic cu concentraţie alcoolică sub 95,5% în volum pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate este interzisă.

(7) Producţia de alcool sanitar de către agenţii economici, alţii decât producătorii de alcool etilic rafinat legal autorizaţi, este interzisă.

(8) Comercializarea pe piaţa internă a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

(9) Se interzice fabricarea alcoolului sanitar din alte materii prime decât alcoolul etilic rafinat.

(10) Se interzice utilizarea alcoolului etilic de sinteză ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel.

CAPITOLUL II: Sistemul de supraveghere pentru ţuică, rachiuri naturale şi vinuri

Art. 14

Potrivit prezentei legi, în grupa rachiurilor naturale sunt cuprinse: rachiurile din fructe, rachiul din vin, rachiurile din drojdie de vin şi rachiurile din tescovină.

Art. 15

(1) Fabricarea ţuicii şi a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:

a) distilerii legal autorizate;

b) cazane industriale legal autorizate;

c) cazane individuale cu o capacitate minimă de 100 litri, aparţinând deţinătorilor legali autorizaţi.

(2) Comercializarea în vrac a ţuicii şi a rachiurilor naturale de către agenţii economici este interzisă, cu excepţia cazurilor în care producătorii livrează direct aceste produse către alţi agenţi economici legal autorizaţi să îmbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem de alimentaţie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 16

(1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de ţuică şi rachiuri naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora, agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice auto-rizate - care produc ţuică şi rachiuri naturale vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacităţile de producţie ale instalaţiilor deţinute, tipul instalaţiilor, precum şi nivelul producţiei de ţuică şi rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor.

(2) Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 17

(1) În vederea înregistrării corecte a producţiei de ţuică şi de rachiuri naturale fiecare agent economic deţinător de distilerii şi cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace legale de măsurare a concentraţiei alcoolice a materiei prime şi a produselor rezultate din prelucrarea acestora.

(2) Cazanele individuale ale producătorilor de ţuică şi rachiuri naturale vor fi litrate şi vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace de măsurare legală a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.

Art. 18

(1) Pentru controlul cantităţilor de ţuică şi rachiuri naturale pe perioada de nefuncţionare distileriile şi celelalte instalaţii de fabricaţie deţinute de agenţii economici vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale.

(2) După primirea materiei prime în vederea distilării deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilării, precum şi cantităţile şi tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricaţie, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. În acelaşi timp organul fiscal va consemna aceleaşi date într-un proces-verbal.

(3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie primă pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 10 zile, procesul de producţie fiind obligatoriu să se desfăşoare în mod continuu până la terminarea materiei prime.

(4) În momentul desigilării cazanelor reprezentantul organului fiscal va verifica, prin probe de producţie, timpii de fabricaţie şi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore şi întocmind un proces-verbal de constatare.

(5) Timpii de funcţionare a cazanului şi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidenţierea producţiei în registrul de fabricaţie.

(6) În vederea opririi instalaţiilor producătorul va anunţa organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora cu două zile înaintea opririi producţiei.

(7) Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se consideră că producţia a continuat pe toată perioada trecută de la desigilare.

(8) Momentul sigilării va fi menţionat în registrul de fabricaţie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producţie realizată de la data desigilării.

Art. 19

Comercializarea în vrac a vinului de către agenţii economici este interzisă, cu excepţia cazurilor în care aceştia livrează direct acest produs către alţi agenţi economici legal autorizaţi să prelucreze, să îmbutelieze sau să comercializeze vinul în sistem de alimentaţie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III: Sistemul de supraveghere a producţiei şi a circulaţiei băuturilor alcoolice distilate

Art. 20

Intră sub incidenţa regimului de supraveghere băuturile alcoolice distilate obţinute din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, altele decât ţuica şi rachiurile naturale.

Art. 21

(1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora, agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi şi vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, declaraţia privind capacităţile de producţie ale instalaţiilor deţinute, precum şi nivelul producţiei de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în anul imediat următor. Modelul Declaraţiei privind capacităţile de producţie pentru băuturi alcoolice distilate este prezentat în anexa nr. 5.

(2) Intenţia de a realiza noi capacităţi de producţie de băuturi alcoolice distilate, precum şi de a creşte capacităţile de producţie deja existente va fi declarată la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea notificării.

(3) Modificarea efectivă a capacităţilor de producţie iniţial declarate şi, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităţi de producţie de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Această perioadă reprezintă şi perioada maximă admisă de producţie în regim de probe tehnologice.

Art. 22

(1) Toţi agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor inventaria, la sfârşitul fiecărei luni, atât cantităţile de materii prime, semifabricate, cât şi cantităţile de produse finite, aflate în stoc.

(2) Listele de inventariere prevăzute la alin. (1) vor fi întocmite în două exemplare şi vor cuprinde în mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea şi concentraţia alcoolică a acestuia.

(3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite până la data de 10 a lunii următoare direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător, iar al doilea exemplar se va păstra de agentul economic.

Art. 23

Comercializarea şi circulaţia băuturilor alcoolice distilate în vrac, obţinute din producţia internă sau provenite din import, între agenţii economici, indiferent de calitatea acestora, sunt interzise.

Art. 24

Utilizarea băuturilor alcoolice distilate ca materie primă pentru fabricarea altor băuturi alcoolice este interzisă.

CAPITOLUL IV: Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac

Art. 25

Alcoolul, distilatele şi băuturile alcoolice distilate pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora şi numai în scopul prelucrării sau al îmbutelierii directe de către agentul economic importator legal autorizat.

Art. 26

(1) La intrarea în ţară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum şi a băuturilor alcoolice distilate în vrac, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalităţilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă şi recipient un sigiliu special cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finală a acestora.

(2) În momentul efectuării operaţiunii de vămuire se va preleva în mod obligatoriu o probă din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele însoţitoare, respectiv factura şi certificatele de analize fizico-chimice.

(3) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Direcţia Generală a Vămilor să efectueze expertize în vederea identificării mărfurilor.

(4) Prelevarea probei se face în prezenţa autorităţii vamale, a delegatului permanent în vamă din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a agentului economic importator. Dacă importatorul depune o declaraţie că nu este interesat să participe la prelevare, operaţiunea respectivă se poate face în lipsa acestuia.

(5) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind eşantionarea, analiza şi inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat.

(6) Din proba prelevată se vor constitui 3 eşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului.

(7) Eşantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală.

(8) Transmiterea eşantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.

(9) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

(10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate în certificate de expertiză de către laboratorul agreat.

(11) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori şi are ca scop determinarea concentraţiei alcoolice şi a calităţilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele însoţitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului.

(12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz: a) pe loc, în cazul produselor fără conţinut de zahăr; b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conţinut de zahăr.

(13) Termenul obligatoriu de păstrare a eşantioanelor este de un an.

(14) Prevederile alin. (2) se aplică şi cantităţilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac, aduse în regim de import temporar.

(15) Cantităţile de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră şi în situaţia în care marfa este tranzitată către o vamă de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire a mărfii eliberat de autoritatea vamală de frontieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, în care se menţionează cantitatea de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice distilate importată, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe, conform prevederilor alin. (2).

(16) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de ±0,3 grade volum.

(17) Desigilarea cisternelor şi a recipientelor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finală, se va face în prezenţa unui reprezentant al organului fiscal, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor.

(18) Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, vizat de reprezentantul organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac - în litri şi în grade - pe tipuri de produs şi pe destinaţii ale acestora.

(19) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vămilor va comunica Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei situaţia importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate în vrac, din care să rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare a acestora şi cantităţile importate.

CAPITOLUL V: Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate

Art. 27

(1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, producătorii interni şi importatorii de alcool şi distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie conţinând informaţii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, şi anume: destinaţia, denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar şi valoarea totală, din care valoarea accizei, conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Această situaţie va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime şi produse finite înregistrate la sfârşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în două exemplare şi vor fi vizate de conducerea agentului economic şi de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de agentul economic.

(2) Lunar, până în ultima zi a lunii pentru luna precedentă, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei situaţia centralizatoare pentru fiecare judeţ privind modul de valorificare a alcoolului şi a distilatelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 10.

(3) Organele fiscale teritoriale vor efectua periodic, atât la agenţii economici producători interni şi importatori de alcool şi distilate, cât şi la beneficiarii acestora, verificarea realităţii datelor înscrise în situaţiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinaţia dată alcoolului şi distilatelor de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale date acestora.

Art. 28

(1) Pentru alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate se vor stabili preţuri minime, care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piaţa internă.

(2) Preţul minim va cuprinde în mod obligatoriu preţul de producţie şi acciza legală aferentă, după caz.

(3) Preţurile minime vor fi stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice distilate legal înfiinţate, existente în România, şi vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanţii acestor asociaţii. O copie de pe acest protocol şi listele cuprinzând preţurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 5 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor preţuri.

(4) Produsele, inclusiv cele în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime nu pot fi comercializate pe piaţa internă la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Ori de câte ori se intenţionează modificarea preţurilor minime stabilite asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice au obligaţia să notifice noile preţuri, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Notificarea preţurilor se face în condiţiile prevăzute la alin. (3).

(6) Toţi agenţii economici autorizaţi să comercializeze produse pentru care s-au declarat preţuri minime sunt obligaţi să afişeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile minime în vigoare pentru toate produsele pe care le comercializează.

CAPITOLUL VI: Sistemul de supraveghere fiscală a producţiei de bere

Art. 29

(1) În vederea înregistrării producţiei de bere obţinute fiecare agent economic producător este obligat: a) să înregistreze producţia de bere rezultată la finele procesului tehnologic, prin aparatura adecvată de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paleţilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, şi să înscrie aceste date în rapoartele de producţie şi gestionare, cu specificarea capacităţii ambalajelor şi a cantităţii de bere, exprimată în litri; b) să determine concentraţia zaharometrică a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentraţiei exprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociaţia de Standardizare din România, şi să elibereze buletine de analize fizico-chimice.

(2) Toate livrările de bere din producţia internă vor fi însoţite de certificate de calitate care să conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat.

(3) La verificarea realităţii concentraţiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea în vedere concentraţia înscrisă în specificaţia tehnică internă, elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment.

TITLUL II: Regimul de autorizare a agenţilor economici care produc, importă şi/sau comercializează produse supuse accizelor

Art. 30

(1) Intră sub incidenţa regimului de autorizare agenţii economici care produc şi importă, pentru prelucrare şi/sau comercializare, următoarele grupe de produse:

a) alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi, aşa cum sunt definite în legislaţia care reglementează regimul accizelor;

b) produse din tutun;

c) cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă.

(2) Intră, de asemenea, sub incidenţa regimului de autorizare agenţii economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentaţie publică, produse supuse autorizării.

Art. 31

(1) Agenţii economici producători care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat se vor autoriza, atât în calitate de producător de alcool etilic rafinat şi distilate, cât şi în calitate de producător de băuturi alcoolice distilate, cu plata taxei de autorizare aferente fiecărei activităţi în parte.

(2) Acelaşi regim prevăzut la alin. (1) se aplică şi agenţilor economici importatori de produse supuse autorizării, pe care le prelucrează în vederea obţinerii altor produse supuse autorizării.

Art. 32

Agenţii economici prevăzuţi la art. 30 îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei emise de:

a) Ministerul Finanţelor Publice, în cazul agenţilor economici producători şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi alcoolice distilate, cu excepţia ţuicii şi a rachiurilor naturale, altele decât rachiul de vin;

b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul:

- agenţilor economici producători interni şi importatori de băuturi, altele decât cele prevăzute la lit. a), de produse din tutun şi de cafea;

- agenţilor economici comercianţi în sistem angro de băuturi îmbuteliate, de produse din tutun şi de cafea;

- agenţilor economici comercianţi în sistem de alimentaţie publică de băuturi, de produse din tutun şi de cafea.

Art. 33

(1) Autorizaţiile se emit în baza unei cereri însoţite de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare ca agent economic, eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) statutul sau actul constitutiv, care să cuprindă în obiectul de activitate producţia, importul şi/sau comercializarea de produse supuse autorizării;

c) cazierele judiciare ale administratorilor şi/sau directorilor executivi;

d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că agentul economic nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;

e) agenţii economici producători de alcool şi de distilate, precum şi agenţii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achiziţionează instalaţiile de fabricaţie sau anumite părţi din acestea de la alţi agenţi economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligaţi să prezinte propriul certificat de atestare fiscală şi o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalaţiei sau al revânzătorilor, în cazul în care în cursul aceluiaşi an instalaţiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte că aceştia nu au la bugetul de stat obligaţii restante reprezentând accize;

f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spaţiile de depozitare şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. În cazul agenţilor economici producători de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice distilate declaraţia va fi însoţită şi de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum şi dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;

g) adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, altele decât ţuică şi rachiuri naturale, din care să rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a celorlalte construcţii anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plămezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare a produselor obţinute;

h) licenţa de fabricaţie, emisă de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în cazul agenţilor economici producători interni;

i) copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Român de Metrologie Legală, care, în cazul agenţilor economici producători de alcool şi distilate, vor fi vizate de către supraveghetorii fiscali;

j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora, în cazul agenţilor economici importatori, însoţite de copii legalizate de pe certificatele care atestă deţinerea mărcii de produs din ţara de origine;

k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agenţii economici, producători interni sau importatori de alcool şi distilate, şi agenţii economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunoştinţă organului emitent al autorizaţiilor;

l) licenţa pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni şi importatori de produse supuse marcării;

m) declaraţia privind capacităţile de producţie pentru alcool şi/sau distilate;

n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizaţie, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

(2) Documentele vor fi prezentate în copie, însoţite de original pentru conformitate.

(3) În cazuri justificate comisiile instituite potrivit prevederilor prezentei legi au dreptul să solicite şi alte documente necesare soluţionării cererilor privind eliberarea autorizaţiilor, inclusiv documente de identificare a acţionarilor societăţilor comerciale şi a persoanelor împuternicite să desfăşoare activităţi în numele agenţilor economici respectivi.

Art. 34

Emiterea autorizaţiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor publice, iar la nivelul fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin ordin al directorului general.

Art. 35

Autorizaţiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizaţie ca dată de eliberare a acesteia.

Art. 36

(1) Autorizaţiile se emit de organele cu competenţă în acest sens, cu percepere de taxe, şi se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizaţiei.

Art. 37

(1) Autorizaţiile se emit de organele care au competenţă în acest sens, pentru fiecare loc de desfăşurare a activităţii.

(2) Agenţii economici producători de alcool şi distilate datorează taxe de