HOTĂRÂRE nr. 1494 din 18 decembrie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul şi importul unor categorii de produse

În temeiul art. 107 din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Se aprobă Normele metodologice privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2003, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 2

(1) Se aprobă Normele metodologice privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor categorii de vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2003, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 3

(1) Se aprobă Normele metodologice privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export în cadrul contingentului tarifar de ovine şi caprine vii şi carne de ovine şi caprine, convenit în relaţia cu Uniunea Europeană pentru anul 2003, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică până la data intrării în vigoare a Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993.

Art. 4

Se aprobă Normele metodologice privind modul de administrare a contingentelor tarifare cu taxă vamală redusă la importul în România al unor produse agroalimentare originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), precum şi din Republica Turcia, Republica Lituania şi Statul Israel, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5

Se aprobă Normele privind regimul de export al ţesăturilor şi produselor textile româneşti în Statele Unite ale Americii şi Canada, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6

Se aprobă Normele metodologice privind supravegherea, în perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2006, a exportului în Uniunea Europeană a unor produse siderurgice originare din România, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comerţ Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA Nr. 1:

NORME METODOLOGICE privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2003

ANEXA Nr. 2:

NORME METODOLOGICE privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor categorii de vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2003

ANEXA Nr. 3:

NORME METODOLOGICE privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export în cadrul contingentului tarifar de ovine şi caprine vii şi carne de ovine şi caprine, convenit în relaţia cu Uniunea Europeană pentru anul 2003

ANEXA Nr. 4:

NORME METODOLOGICE privind modul de administrare a contingentelor tarifare cu taxă vamală redusă la importul în România al unor produse agroalimentare originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), precum şi din Republica Turcia, Republica Lituania şi Statul Israel

ANEXA Nr. 5:

NORME privind regimul de export al ţesăturilor şi produselor textile româneşti în Statele Unite ale Americii şi Canada

ANEXA Nr. 6:

NORME METODOLOGICE privind supravegherea, în perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2006, a exportului în Uniunea Europeană a unor produse siderurgice originare din România

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 28 decembrie 2002

 

 

NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2002 privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor categorii de vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană şi modul de administrare a acestor contingente în anul 2003

Art. 1

(1) La importul în România al produselor originare din Uniunea Europeană se deschid, pentru anul 2003, contingentele tarifare prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentele norme metodologice.

(2) Admiterea la import a mărfurilor originare din Uniunea Europeană în cadrul contingentelor tarifare stabilite potrivit art. 3 se face numai după prezentarea în faţa autorităţilor vamale a certificatului de import prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) şi a certificatului de circulaţie a mărfurilor tip EUR 1, eliberat de autorităţile vamale ale Uniunii Europene.

Art. 2

Alocarea de cote în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1 se face de către Departamentul de Comerţ Exterior.

Art. 3

(1) În vederea admiterii importurilor în cadrul contingentelor tarifare prevăzute la art. 1, importatorii vor prezenta următoarele documente:

a) certificat de import, original şi două copii, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.2 la prezentele norme metodologice;

b) declaraţie suplimentară a importatorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.3 la prezentele norme metodologice;

c) copie a actului de constituire a agentului economic, din care să rezulte că, potrivit obiectului de activitate, desfăşoară activităţi de import de vin şi/sau băuturi alcoolice. Copia actului de constituire nu este necesară în cazul în care a fost depusă la Departamentul de Comerţ Exterior în anul 2002, cu condiţia să nu fi intervenit modificări cu privire la obiectul de activitate;

d) copie de pe contractul de import cu un agent economic furnizor înmatriculat într-o ţară membră a Uniunii Europene.

(2) Agenţii economici care solicită accesul la contingentele pentru băuturi alcoolice vor prezenta un certificat fiscal care atestă achitarea la zi a taxelor datorate bugetului de stat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se depun la registratura Departamentului de Comerţ Exterior. Depunerea documentelor se face în plic închis, cu indicarea categoriei, prevăzute la pct. (1) al notei din subsolul anexei nr. 2.1 la prezentele norme metodologice, din care face parte agentul economic solicitant.

(4) Depunătorul documentelor prevăzute la alin. (3) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să reprezinte un singur agent economic;

b) să aibă calitatea de angajat al agentului economic pe care îl reprezintă. Pentru dovedirea calităţii de angajat, depunătorul va prezenta, după caz, fie o copie de pe contractul de muncă avizat de autorităţile competente, fie o copie certificată de pe cartea de muncă;

c) să depună un singur certificat de import pentru aceeaşi grupă de produse.

(5) Depunerea de certificate de import pentru mai multe contingente se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Certificatul de import şi declaraţia suplimentară a importatorului se completează cu toate datele şi informaţiile solicitate, cu excepţia căsuţelor nr. 2 şi 8 - "Viza autorităţilor competente", rezervate pentru viza autorităţilor abilitate să elibereze certificatul.

(7) Răspunderea pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6) revine importatorilor respectivi. Declaraţiile importatorului din căsuţa nr. 9 - "Declaraţie importator" a certificatului de import şi declaraţia suplimentară prevăzută în anexa nr. 2.3 la prezentele norme metodologice vor fi semnate numai de asociatul/directorul agentului economic importator care solicită alocarea de cote.

(8) Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite din cadrul Departamentului de Comerţ Exterior să semneze aceste certificate, precum şi specimenul de ştampilă vor fi transmise la Direcţia Generală a Vămilor în vederea difuzării acestora la unităţile vamale din teritoriu.

Art. 4

(1) După examinarea cererilor primite alocarea cotelor în cadrul contingentelor tarifare se va face în ordinea înregistrării cererilor şi în limita cantităţilor disponibile la data depunerii cererilor respective.

(2) La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesaţi din România, în ceea ce priveşte accesul la aceste contingente tarifare, până la epuizarea lor.

(3) Operatorii economici care nu au respectat prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 125c/2002, referitoare la notificarea efectuării cotelor de import alocate sau la restituirea certificatelor de import neutilizate, nu vor avea acces la contingentele tarifare preferenţiale instituite în baza prezentelor norme metodologice.

(4) Cantitatea maximă alocată importatorilor cu ocazia prezentării unei cereri nu poate depăşi, pentru fiecare contingent tarifar, procentul prevăzut în anexa nr. 2.1 la prezentele norme metodologice, aplicat la nivelul iniţial al contingentului.

Art. 5

(1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat certificate de import vor trebui să facă dovada efectuării importului respectiv, prezentând, în termen de cel mult 10 zile de la data vămuirii, o copie a declaraţiei vamale de import.

(2) Operatorii economici care fac dovada efectuării cotelor alocate anterior pot beneficia în continuare de noi cote, în limitele prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 6

(1) Certificatele de import se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor.

(2) Ridicarea de la Departamentul de Comerţ Exterior a certificatului de import se face numai de către angajaţii agentului economic importator sau de către persoanele împuternicite în acest scop de conducerea agentului economic.

(3) Certificatele de import care nu au fost ridicate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data eliberării se anulează.

Art. 7

Certificatele de import sunt valabile pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data eliberării, fără ca durata de valabilitate să depăşească sfârşitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.

Art. 8

(1) În situaţii excepţionale, la cererea justificată a operatorilor economici, certificatele de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 15 zile. În acest sens agentul economic importator va prezenta Departamentului de Comerţ Exterior documentele justificative din care rezultă că respectivul contract se află în derulare.

(2) La cererea justificată a operatorilor economici, Departamentul de Comerţ Exterior poate aproba înlocuirea o singură dată a certificatului de import, ca urmare a modificării partenerului extern sau a ţării de origine, în cadrul termenului de valabilitate a certificatului emis anterior şi în condiţiile returnării originalului acestuia.

Art. 9

Certificatele de import eliberate sunt netransmisibile, ele putând fi utilizate numai de titulari.

Art. 10

(1) În cazul în care, din diferite motive, certificatul eliberat nu este utilizat în termenul prevăzut la art. 7, va fi restituit Departamentului de Comerţ Exterior în termen de 5 zile de la data expirării valabilităţii.

(2) Pentru certificatele utilizate parţial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, prin care se atestă cantităţile efectiv importate în baza acestor certificate, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Nerestituirea în termen a certificatelor neutilizate conduce la excluderea agenţilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior, în cursul anului 2003, de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentele norme metodologice. Totodată firmele respective nu vor avea acces la contingentele tarifare preferenţiale valabile pentru anul 2003.

Art. 11

(1) Cantităţile rămase ca urmare a neutilizării certificatelor de import anulate sau parţial utilizate vor fi realocate agenţilor economici în ordinea prezentării cererilor la Departamentul de Comerţ Exterior.

(2) Noile certificate de import se eliberează în condiţiile prezentelor norme metodologice.

Art. 12

Anexele nr. 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 2.1: CONTIGENTE TARIFARE prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri şi băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană şi taxele vamale aplicate în 2003 în cadrul acestor contingente

Poziţie tarifară

Descrierea produselor

Contingente tarifare

(hectolitri)

Taxa vamală aplicată

(% din taxa vamală în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate)

Procent maxim de alocare (3)

(%)

ex 220410

ex 220421

ex 220429

Vinuri din struguri proaspeţi

60.000, din care

-48.000 (1)

- 12.000 (2)

Exceptat

7

13

220820

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

1.500, din care

-1.200 (1)

-300 (2)

50

(maxim 45 % ad-valorem)

7,5

30

220830

Whisky

1.400, din care

-1.120 (1)

-280 (2)

50

(maxim 45 % ad-valorem)

8,1

32,2

(1) pentru agenţii economici care au avut performanţe în anul 2002 la importul în România (în baza declaraţiilor vamale de import);

(2) pentru agenţii economici nou veniţi pe piaţă în anul 2003;

(3) din cantităţile iniţiale prevăzute pe fiecare categorie de agent economic.

ANEXA Nr. 2.2: Modelul certificatului de import

1. Importator (nume, adresă)

ORIGINAL

2. Nr.

3. An cota

4. Ţara de origine a mărfii

5. Exportator (nume, adresă, ţară)

CERTIFICAT DE IMPORT

(CONTINGENTE TARIFARE)

6. Mijloc de transport

7. Cod (poziţie TV) / denumire, descriere marfă)

UM cantitate netă

Valoare conform contract import

8. Viza autorităţilor competente

Cantitate / UM ___________________

Document valabil până la: ___________

9. Declaraţie importator

Declar că produsele menţionate în prezentul certificat îndeplinesc criteriile de origine pentru a beneficia de regimul preferenţial solicitat

(data, ştampila, semnătura autorizată)

(data, ştampila, semnătura)

ANEXA Nr. 2.3: Modelul declaraţiei suplimentare a importatorului

COD FISCAL ...................

DECLARAŢIE SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI

1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societăţii pentru care solicit certificatul de import este cuprins şi importul de produse agroalimentare.

2. Mă angajez ca în termen de 10 zile de la data utilizării certificatului de import (vămuirii mărfii) să prezint la Departamentul de Comerţ Exterior (Direcţia Negocieri UE, Acquis şi Acorduri de Comerţ Liber) copia Declaraţiei (Declaraţiilor) vamale de import atestând utilizarea cotei alocate.

3. În cazul în care nu am utilizat certificatul de import în limita termenului de valabilitate înscris, mă angajez ca în termen de 5 zile de la expirarea acestuia să îl returnez la Departamentul de Comerţ Exterior (Direcţia Negocieri UE, Acquis şi Acorduri de Comerţ Liber), pentru a evita blocarea cotei.

....................... (Denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura solicitantului, număr de telefon, persoana de contact)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 28 decembrie 2002