ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2003

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative

 

 

 

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru berea produsă de micii producători independenţi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală anuală care nu depăşeşte 200 mii hl se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea importată de la micii producători independenţi cu o capacitate nominală anuală care nu depăşeşte 200 mii hl."

2.Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II

1.După alineatul 1 al articolului 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Persoanele juridice care produc vinuri, precum şi persoanele juridice care produc produse din tutun şi ţigarete nu datorează taxa prevăzută la alin. (1) lit. b), aceasta fiind inclusă în accize."

Art. III

Prevederile art. I şi II intră în vigoare la data de 1 iulie 2003.

Art. IV

1.După alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două alineate noi cu următorul cuprins:

"(21) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor şi a altor produse din tutun se asigură începând cu 1 octombrie 2003 de la bugetul de stat.

(22) Procedurile privind achiziţionarea timbrelor şi suportarea contravalorii acestora din buget vor fi stabilite până la data de 15 septembrie 2003 de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului."

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

 


 

ANEXĂ: LISTA cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)

( - Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 - )

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza
(echivalent euro/U.M.)

0

1

2

3

 

A. Alcool, distilate, băuturi alcoolice

 

 

1.

Alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate

 

 

1.1. Alcool etilic

hl alcool pur1)

150,00

1.2. Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă

hl alcool pur

150,00

1.3. Băuturi alcoolice distilate

hl alcool pur

150,00

1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinat

hl alcool pur

150,00

2.

Vinuri

 

 

2.1. Vinuri liniştite din care:

hl/1 grad alcoolic2)

0,30

2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcţi - H. P. D.

hl/1 grad alcoolic

2,10

2.2. Vinuri spumoase

hl/1 grad alcoolic

2,80

2.3. Vinuri speciale

hl/1 grad alcoolic

2,80

3.

Bere

hl/1 grad Plato3)

0,55

din care:

 

 

3.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 100 mii hi şi până la 200 mii hi inclusiv

hl/1 grad Plato

0,53

3.2. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 50 mii hi şi până la 100 mii hi inclusiv

hl/1 grad Plato

0,50

3.3 Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală de până la 50 mii hi inclusiv

hl/1 grad Plato

0,47

4.

Băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul

hl/1 grad alcoolic

2,35

5.

Produse intermediare

hl/1 grad alcoolic

2,35

 

B. Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

4,47 + 32%4)

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

8,00

8.

Tutun destinat fumatului

kg

16,00

din care:

 

 

8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

11,00

 

C. Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tonă

404,00

10.

Benzine fără plumb

tonă

347,00

11.

Motorine

tonă

221,00

12.

Petrol turboreactor

tonă

404,00

13.

Alte uleiuri medii şi grele, utilizate drept combustibili pentru încălzit din care:

tonă

221,00

13.1. Păcură

tonă

-

14.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

 

 

14.1. Utilizate drept carburant

tonă

100

14.2. Utilizate drept combustibil pentru încălzit

tonă

100

14.3. Utilizate în consum casnic5)

tonă

-

15.

Hidrocarburi ciclice:

tonă

404,00

- benzen, toluen, xileni şi amestecuri ale acestora în orice proporţii

 

 

- amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului şi xilenului

 

 

- concentrate şi extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de producţie a cocsului metalurgic

 

 

16.

Uleiuri pentru motoare auto

tonă

50,00

17.

Cocs de petrol

tonă

-

________

1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 200C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.

3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 200/40C.

4) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 461 din data de 28 iunie 2003