GUVERNUL ROMANIEI

 

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea  normelor metodologice

 de aplicare a Titlului VII - Accize din Codul fiscal

 

 

 

 

                   In temeiul art.108 din Constitutie, republicata si al art. 5  din  Codul Fiscal

 

 

                   Guvernul Romaniei  adopta prezenta hotarare.

 

                   Articol unic. - Se aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII - Accize din Codul fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRIM - MINISTRU,

ADRIAN  NASTASE

 

 

 

 

                                                Contrasemneaza:

                                                               Ministrul finantelor publice,

                                                              Mihai Nicolae TANASESCU

 

                                                                     

                                                            

                                            

Bucuresti

Nr.            

 

 

 

                                                                                                                               ANEXA

 

 

 

   NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Titlului VII - Accize  din

Codul fiscal

 

 

Capitolul I - Accize armonizate

 

 

            1. Autorizarea antrepozitelor fiscale

 

 

Art.1. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii emisa de Ministerul Finantelor Publice, denumita in continuare autoritate fiscala centrala, prin Comisia instituita in acest scop prin ordin al ministrului.

(2) Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna o cerere la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti, ori, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, denumite in continuare autoritatea fiscala teritoriala.

(3) Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele specificate in modelul prevazut  in anexa nr.1.

(4) In cazul productiei de uleiuri minerale, antrepozitarul autorizat propus va depune documentatia conform prevederilor prezentelor norme, dupa ce a fost avizata din punct de vedere tehnic de Ministerul Economiei si Comertului.

(5)  Autoritatea fiscala teritoriala va verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de antrepozitarul autorizat  propus. Se va avea in vedere in special indeplinirea conditiilor prevazute la art.19, precum si a celor de la art.22 lit. b), c) si d) de la  Titlului VII din Codul Fiscal.

(6) Antrepozitarul autorizat propus este obligat, ca pe durata actiunii de verificare, sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.

(7) In actiunea de verificare, autoritatea fiscala va solicita sprijinul Autoritatii Nationale de Control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.

(8) In termen de 30 zile de la depunerea cererilor, documentatiile vor fi inaintate Ministerului Finantelor Publice  insotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat.

(9) Ministerul Finantelor Publice poate sa solicite antrepozitarului autorizat propus, orice informatie si documente pe care le considera necesare, cu privire la :

a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal propus;      

b) tipurile si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal propus;          

           

c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;    

d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garantia financiara necesara si de a satisface cerintele pentru un antrepozit fiscal.

            Art.2. - (1) Gospodariile individuale care produc bere, vinuri si bauturi fermentate -altele decat bere si vinuri -, pentru vanzare, pot produce aceste produse numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala teritoriala.

            (2)  Gospodariile individuale care produc tuica si rachiuri naturale, pot produce aceste produse numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala teritoriala.

(3) In vederea obtinerii autorizatiei, fiecare producator individual trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala, potrivit modelului din anexa nr.2.

 

Art.3. - (1) Un loc va fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare pentru produsele si minimele cantitative aferente, prevazute mai jos:

bere                                       .....................................................  750.000 litri 

vinuri spumoase                                 ......................................  120.000 litri  

bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri      .................  120.000 litri

(2) In cazul unui antrepozitar autorizat de depozitare, atunci cand pe durata unei perioade continue de minimum sase luni cantitatea de produse accizabile depozitata in antrepozitul fiscal este mai mica decat cantitatea prevazuta la alin.(1), autorizatia se revoca. 

 

              2. Obligatiile antrepozitarilor autorizati

 

Art.4. - (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a depune la autoritatea fiscala centrala, daca se considera necesar, o garantie in cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse.

(2) Pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal antrepozitarul autorizat propus trebuie sa asigure, daca se considera necesar, o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele respective.

 

Art.5. -(1) Antrepozitarii autorizati propusi trebuie sa detina un sistem computerizat de evidenta a produselor aflate in antrepozite, a celor intrate sau iesite intr-o perioada, a celor pierdute prin deteriorare, spargere, furt, precum si a accizelor aferente acestor categorii de produse. In cazul antrepozitelor fiscale de productie a produselor din grupa alcool etilic, programul va trebui sa asigure si evidenta materiilor prime introduse in fabricatie, precum si a semifabricatelor aflate pe linia de fabricatie.       

(2) In cazul antrepozitelor fiscale de productie a  produselor din grupa alcool etilic, antrepozitarii autorizati propusi vor face dovada detinerii in proprietate a cladirilor si dovada proprietatii sau a folosintei terenului. Documentele care atesta detinerea in proprietate a cladirilor, precum si detinerea in proprietate sau in folosinta a terenurilor sunt:

 

a) pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau, dupa caz, a procesului-verbal de punere in functiune, atunci cand acestea au fost construite in regie proprie;

b) pentru terenuri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau a actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala.

(3) De asemenea, in cazul antrepozitelor fiscale de productie a produselor din grupa alcool etilic, antrepozitarii autorizati propusi vor face dovada detinerii in proprietate a capacitatilor de productie, instalatiilor si echipamentelor necesare desfasurarii activitatii, dovada dotarii cu mijloace de masurare - contoare - avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii de alcool, precum si cu mijloace de masurare legala pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare produs, dupa caz.

(4) Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri naturale vor fi litrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

 

3. Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv

 

Art.6. - (1) Deplasarea produsului accizabil in regim suspensiv este permisa numai atunci cand este insotit de documentul administrativ de insotire.

(2) Documentul administrativ de insotire este un instrument de verificare a originii, a iesirii sau a admiterii intr-un antrepozit fiscal, a livrarii si a transportului unui produs accizabil deplasat in regim suspensiv.

(3) Documentul administrativ de insotire contine numele emitentului, al destinatarului si al transportatorului, informatii de identificare si informatii cantitative despre produsul accizabil care este deplasat, dupa modelul prevazut in anexa nr.3.

(4) Documentul administrativ de insotire se intocmeste de catre antrepozitul fiscal ce elibereaza produsul accizabil in 5 exemplare, din care:

a) primul exemplar ramane la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 5 se transmite de catre acesta autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea, la momentul expedierii produselor;

b) exemplarele 2, 3 si 4 insotesc obligatoriu produsul accizabil pe parcursul deplasarii pana la antrepozitul fiscal primitor.

(5) La sosirea produsului in antrepozitul fiscal primitor, acesta va completa toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si va solicita autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea, desemnarea unui reprezentant fiscal care, in maximum 24 de ore, va efectua verificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire. Acest document va fi certificat de reprezentantul fiscal numai daca daca datele inscrise in documentul administrativ de insotire privind tipul si cantitatea produsului primit corespund cu realitatea faptica.

(6) Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul fiscal, exemplarul 3 se transmite de antrepozitul fiscal primitor la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea.

(7) In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productie de alcool etilic si bauturi alcoolice in sistem integrat, toate cele 5 exemplare ale documentului administrativ de insotire vor fi vizate de catre supraveghetorul fiscal desemnat potrivit prevederilor Cap.I din Titlul VII1. In situatia in care antrepozitele fiscale de productie alcool etilic si de prelucrare se afla in localitati diferite, se va proceda ca la alin.(5) si (6).

(8) Prin exceptie, atunci cand antrepozitele fiscale de productie alcool si de prelucrare a acestuia se afla in aceeasi locatie, documentul administrativ de insotire se intocmeste in 3 exemplare, din care primul exemplar se pastreaza la antrepozitul fiscal de productie alcool, exemplarul 2 ramane la antrepozitul fiscal de prelucrare alcool, iar exemplarul 3 se transmite la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea. In aceasta situatie, exemplarele 2 si 3 se completeaza de catre antrepozitulul fiscal de prelucrare alcool ca antrepozit fiscal primitor, iar certificarea se va face de catre supraveghetorul fiscal.

 

Art.7. - (1) Containerele in care sunt deplasate produsele accizabile in regim suspensiv vor purta sigiliile antrepozitului fiscal expeditor.

(2) In cazul deplasarii in regim suspensiv a alcoolului si a distilatelor intre doua antrepozite fiscale sau intre un antrepozit fiscal si un birou vamal de iesire din Romania, containerele in care se deplaseaza produsele respective vor purta suplimentar sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal.

(3) In cazul deplasarii produselor accizabile intre un birou vamal de intrare in Romania si un antrepozit fiscal, containerele in care se afla produsele vor purta suplimentar sigiliile biroului vamal.

(4) Sigiliile sunt de unica folosinta si vor purta insemnele celor care le aplica.    

 Art.8. - (1) In situatia deplasarii unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal de iesire din Romania in vederea exportului, documentul administrativ de insotire se intocmeste in 5 exemplare. Pe durata deplasarii acciza se suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) produsul este insotit de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire;

b) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si cantitatea produsului aflat in interior;

c) containerul in care este deplasat produsul este sigilat potrivit prevederilor de la art.7;

d) produsul este insotit de dovada constituirii unei garantii pentru plata accizelor aferente produsului deplasat. Aceasta consta intr-o scrisoare eliberata la cerere, de catre autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei pentru fiecare operatiune in parte.

(2) Primul exemplar al documentului administrativ de insotire ramane la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 5 se transmite la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea.

(3) Dupa scoaterea definitiva a produselor de pe teritoriul Romaniei si intocmirea declaratiei de export, exemplarele 2, 3 si 4 vor fi confirmate de biroul vamal de iesire din Romania. Exemplarul 2 ramane la biroul vamal, exemplarele 3 si 4 se transmit de catre acesta antrepozitului fiscal expeditor si respectiv autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea expeditorul.

 

Art.9. - (1) In situatia deplasarii unui produs accizabil intre un birou vamal de intrare in Romania si un antrepozit fiscal, acciza se suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a)  produsul accizabil este insotit de 3 copii ale declaratiei vamale de import pe care biroul vamal va mentiona in partea superioara “utilizat ca document administrativ de insotire”;

b) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si cantitatea produsului aflat in interior;

c) containerul in care este deplasat produsul este sigilat potrivit prevederilor de la art.7;

c)  produsul este insotit de dovada constituirii de catre antrepozitul fiscal primitor a unei garantii pentru plata accizelor aferente produsului deplasat. Aceasta consta intr-o scrisoare eliberata, la cerere, de catre autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei pentru fiecare operatiune in parte.

(2) Cele 3 copii ale declaratiei vamale de import vor insoti produsele accizabile pana la antrepozitul fiscal primitor.

(3) Dupa certificarea acestor copii de catre antrepozitul fiscal primitor, o copie  se retine de catre acesta,  o copie este transmisa inapoi la biroul vamal, iar a treia se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.

 

4. Pierderi si lipsuri

 

Art.10. -  In cazul pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile, acestea se admit ca neimpozabile atunci cand sunt indeplinite urmatoarelor conditii:

a)  pot fi dovedite;

b)  se incadreaza in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor, instalatiilor; si

c)  sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.

 

 5. Documente fiscale

 

Art.11. - (1) Provenienta produselor accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal trebuie sa fie dovedita prin factura fiscala.

(2) Orice platitor de acciza care livreaza produse accizabile catre o alta persoana, are obligatia de a emite catre aceasta persoana o factura.

(3) Factura va cuprinde obligatoriu valoarea accizei, sau, daca nu se datoreaza accize in urma unei scutiri, mentiunea “scutit de accize”.

(4)  Facturile se emit pe formulare standard sau pe alte formulare speciale.

(5) Persoana care emite factura in care se inscrie acciza, are obligatia de a pastra un exemplar original din fiecare factura si de a prezenta acest exemplar la cererea autoritatilor fiscale.

 

Art.12. - (1) Transportul produselor accizabile in regim suspensiv este insotit intotdeauna de un document administrativ de insotire.

(2) Transportul produselor accizabile eliberate pentru consum este insotit obligatoriu de factura fiscala standard sau de factura fiscala speciala care reflecta obligatoriu cuantumul accizei.

 

Art.13. - (1) Facturi fiscale speciale se utilizeaza in cazul unor produse din grupa alcool etilic, al tigaretelor si al uleiurilor minerale.

(2) Modelul facturilor fiscale speciale si modalitatea de achizitie a acestora va fi stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Pentru produsele din grupa alcool etilic, facturile fiscale speciale vor avea inscriptionate pe lungimea in diagonala, dupa caz, cuvintele “Alcool”, “Alcool sanitar”, “Distilat” sau “Bauturi alcoolice”.

(4) Pentru uleiurile minerale,  facturile fiscale speciale vor avea inscriptionate pe lungimea in diagonala cuvintele “Uleiuri minerale”.

(5) Facturile fiscale speciale prevazute la alin.(1) au regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A.

(6) Producatorii interni si importatorii de tigarete pot utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile  pentru emiterea facturilor fiscale speciale, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului finantelor publice, fara a mai utiliza formulare pretiparite  de Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A.

 

Art.14. - (1) Orice antrepozitar autorizat propus trebuie sa asigure o garantie financiara care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat.

            (2) Orice antrepozitar autorizat propus, poate sa asigure la cerere, o singura garantie financiara care sa acopere toate antrepozitele fiscale ale acelui antrepozitar autorizat.

              (3) Garantia financiara poate fi sub forma de: depozit in numerar, ipoteci, garantii bancare sau garantii personale.

              (4) In cazul unui depozit in numerar se aplica urmatoarele reguli:

a)  se constituie intr-un depozit special deschis la trezoreria statului o suma egala cu nivelul garantiei financiare;

b) orice dobanda platita de trezorerie in legatura cu depozitul se plateste antrepozitarului autorizat propus.

             (5) In cazul ipotecii se aplica urmatoarele reguli:

a)  cel ce constituie ipoteca trebuie sa aiba calitatea de proprietar al bunului imobil in cauza;

b) sa existe  polita de asigurare a bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului bugetar valabila pe toata durata ipotecii;

c) proprietatea nu trebuie sa faca obiectul  unei alte ipoteci;

d) valoarea bunului imobil ipotecat trebuie sa fie mai mare decat creanta garantata cu minimum 20%.

(6) In cazul garantiei bancare se aplica urmatoarele reguli:

           a)  garantul trebuie sa fie o societate  bancara;

           b) sa existe scrisoare de garantie bancara emisa de o societate  bancara.

    (7) In cazul garantiei personale care poate imbraca urmatoarele forme: depozit in numerar, ipoteci si garantii bancare, se aplica regulile stabilite la alineatele precedente, in functie de tipul garantiei.

 

 

 

6. Garantii

 

            Art.15. – (1) Nivelul garantiei financiare pentru un antrepozit fiscal se determina dupa cum urmeaza:

 

 

Valoarea accizelor potentiale intr-o luna

 

Nivelul garantiei financiare

Sub 100.000 euro

25% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

Intre 100.000 si 200.000 euro

20% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

Intre 200.000 si 500.000 euro

15% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

Intre 500.000 si 1 milion euro

10% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

Intre 1 milion si 5 milioane euro

5% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

Peste 5 milioane euro

2% din valoarea accizelor potentiale intr-o luna

 

            (2) Valoarea accizelor potentiale intr-o luna se determina pe baza cantitatii medii lunare de produse accizabile care au fost produse si/sau depozitate in locul respectiv in ultima perioada de 12 luni sau dupa caz, media lunara a ultimelor luni lucrate consecutiv din ultimele 12 luni. In cazul antrepozitarilor care nu au desfasurat activitate in ultimele 12 luni, valoarea accizelor potentiale intr-o luna se determina pe baza cantitatii medii lunare de produse accizabile estimata a se produce si/sau depozita in locul respectiv in urmatoarea perioada de 12 luni.

            (3) Nivelul garantiei financiare se reduce dupa cum urmeaza:

 a) cu 50%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice stabileste ca in ultimul an antrepozitarul autorizat propus s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele; sau

b) cu 100%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice stabileste ca in ultimii doi ani antrepozitarul autorizat propus s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele.

            (4) Un antrepozitar autorizat se considera ca s-a conformat substantial prevederilor legale in vigoare privind accizele, in urmatoarele situatii:

a) a platit la bugetul de stat obligatiile din accize. In aceasta situatie se includ si agentii economici care au beneficiat sau beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante fata de bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea conditiilor cuprinse in conventiile incheiate cu autoritatea fiscala;

b)   a depus la timp declaratiile de accize;

c)   tine evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite;

d)  s-a conformat total si imediat oricarei sanctiuni contraventionale stabilite in conditiile prevederilor legale in vigoare privind accizele.

(5) Nivelul garantiei financiare nu se reduce in cazul in care agentul economic:

a)  are pe rol dosare  pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, aflate in diferite stadii de solutionare la instantele judecatoresti, fara a se fi pronuntat  o hotarare definitiva;

b) nu a fost autorizat in ultimii ani datorita neachitarii obligatiilor privind plata accizelor sau a pierdut dreptul la esalonari din  motive imputabile;

c)  este nou infiintat.

 

7. Scutiri

 

            Art.16. - (1) Pentru produsele accizabile, cu exceptia combustibililor si carburantilor,  atunci cand sunt livrate de catre antrepozitul fiscal:

a)  in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;

b) organizatiilor internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale care pun bazele acestor organizatii sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) fortelor armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei;

d) la rezerva de stat si de mobilizare,

scutirea de la plata accizelor se acorda direct.

         (2) Pentru combustibili si carburanti, cu destinatiile prevazute la alin.(1) cu exceptia celei prevazute la lit.d), scutirea se acorda prin restituirea accizelor platite la momentul achizitionarii produselor accizabile, conform prevederilor legale in materie.

         (3) Atat in situatia prevazuta la alin.(1) cat si in cea de la alin.(2), scutirea se acorda pe baza certificatului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscala teritoriala in raza careia acesta isi desfasoara activitatea.

         (4) Modelul certificatului de scutire de plata accizelor este prevazut in anexa nr.4.

         (5) Certificatul de scutire de plata accizelor se emite beneficiarului in doua exemplare, care vor fi transmise antrepozitului fiscal expeditor si vor fi utilizate astfel:

a) un exemplar se pastreaza de catre antrepozitul fiscal expeditor;

b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire.

 

Art.17. - (1) Alcoolul etilic si alte produse alcoolice sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt livrate de catre antrepozitul fiscal cu destinatiile expres prevazute la art.39 din Titlul VII al Codului Fiscal.

         (2) Pentru produsele prevazute la lit.g) de la art.39 scutirea se acorda direct.

         (3) Pentru celelalte situatii scutirea se acorda:

a) prin compensare conform prevederilor legale in materie, cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat;

b) prin restituire conform prevederilor legale in materie, a accizelor platite la momentul achizitionarii produselor accizabile.

(4) In toate situatiile, scutirea se acorda pe baza:

a) autorizatiei de utilizator final;

b) facturii fiscale de achizitie a alcoolului si produselor alcoolice, in  care acciza sa fie evidentiata separat, cu exceptia cazului de la lit. g) in care pe factura se inscrie “scutit de accize”;

c) dovezii platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis.

(5) Autorizatia de utilizator final  se emite de catre autoritatea fiscala teritoriala in raza careia acesta isi desfasoara activitatea. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:

a) un exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

b) doua exemplare se transmit antrepozitului fiscal.

         (6) Din cele doua exemplare transmise antrepozitului fiscal, unul se pastreaza de catre acesta iar al doilea este utilizat ca document administrativ de insotire.

(7) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 5.

           

         Art.18. - (1) Uleiurile minerale sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt livrate de catre antrepozitul fiscal sau de catre importator, in cazurile expres prevazute la art.40 din Titlul VII al Codului Fiscal.

         (2) Pentru produsele prevazute la lit.b) -i) si lit.m) de la art.40 scutirea se acorda direct.

         (3) Pentru celelalte situatii scutirea se acorda:

a) prin compensare conform prevederilor legale in materie, cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat;

b) prin restituire conform prevederilor legale in materie, a accizelor platite la momentul achizitionarii produselor accizabile.

(4) In toate situatiile, scutirea se acorda pe baza:

a) autorizatiei de utilizator final ;

b) facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in  care acciza sa fie evidentiata separat, cu exceptia cazurilor prevazute la alin.(2) in care pe factura se inscrie “scutit de accize”;

c) dovezii platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator, dupa caz, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis.

(5) Autorizatia de utilizator final  se emite de catre autoritatea fiscala teritoriala in raza careia acesta isi desfasoara activitatea. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:

a) un exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

b) doua exemplare se transmit antrepozitului fiscal sau importatorului, dupa caz.

         (6) Din cele doua exemplare transmise antrepozitului fiscal sau importatorului, unul se pastreaza de catre acesta iar al doilea este utilizat ca document administrativ de insotire.

(7) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr.5.

 

         8.Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun

 

         Art.19. - Nu intra sub incidenta sistemului de marcare:

a)  alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul alimentar, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice.

b) alcoolul etilic tehnic;

c) bauturile alcoolice comercializate in stare varsata.

 

         Art.20. - (1) Pentru produsele supuse marcarii provenite din import, responsabilitatea marcarii acestora revine importatorului.

(2) In vederea realizarii importurilor de tigarete, produse din tutun si bauturi alcolice, timbrele, banderolele sau etichetele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor  se face  in maximum 15  zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.

(3) Dupa expirarea acestui termen, importatorii sunt obligati  sa returneze unitatii specializate, autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neutilizate prin neexpedierea, in regim de export temporar, partenerilor externi.

(3) Expedierea marcajelor catre producatorii externi se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a declaratiei vamale de export temporar. Declaratia vamala de export temporar va fi insotita de urmatoarele documente:

a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;

b) o copie de pe contractul  incheiat  intre importatorul roman si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;

c) o copie de pe autorizatia de importator;

d) dovada varsarii la bugetul de stat a sumei ce reprezinta contravaloarea accizelor aferente cantitatii de produse ce urmeaza a se importa, corespunzatoare cantitatii marcajelor exportate.

(4) Cu ocazia importului, odata cu declaratia vamala de import, se depune o declaratie vamala de reimport, pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii  regimului  acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.    

 

         Art.21. - Dimensiunile marcajelor si elementele ce vor fi inscriptionate pe acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Art.22. -  (1) Produsele supuse marcarii pot fi importate de catre persoanele care detin autorizatie de importator.

(2) Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala centrala. 

 

         Art.23. - (1) Persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de importator va depune la autoritatea fiscala centrala o cerere dupa modelul prezentat in anexa nr.6, insotita de urmatoarele documente prezentate in fotocopii certificate de autoritatea fiscala teritoriala pentru conformitate cu originalul:

a) documentele legale de constituire ale persoanei, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii autorizatiei;

b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de institutiile abilitate din Romania;

c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a producatorului extern  care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului de autorizatie de importator;

d) scrisoare de bonitate bancara;

e) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele  si orice alte locuri unde isi desfasoara  activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va purta viza autoritatilor fiscale teritoriale in raza carora se afla fiecare dintre aceste locuri;

f) situatia intocmita de autoritatea fiscala teritoriala din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul statului.

(2) Autorizatia de importator se elibereaza de catre autoritatatea fiscala centrala in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(3) Autorizatiile de importator  vor fi semnate de presedintele Comisiei instituita in acest scop la autoritatea fiscala centrala.

(4) O fotocopie a autorizatiei de importator va fi transmisa de catre autoritatea emitenta autoritatea vamala.

 

         Art.24. - (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje atat antrepozitul fiscal cat si importatorul autorizat  vor depune o nota de comanda:

a) la autoritatea fiscala centrala, in cazul produselor din cadrul grupei alcool etilic si a produselor din tutun;

b) la autoritatea fiscala teritoriala in cazul produselor intermediare si al produselor din cadrul grupei produselor intermediare.  

         (2) Modelul notei de comanda este prezentat in anexa nr.7.

 

         Art.25. - (1) Eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. in baza notelor de comanda aprobate de catre autoritatea fiscala centrala sau teritoriala, dupa caz.

         (2) In cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala in prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale.

         (3) Marcajele vor fi realizate de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de autoritatea fiscala centrala.

         (4) Termenul de executare a comenzilor de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. este de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda.

         (5) Pana la eliberarea marcajelor catre beneficiari, acestea se depoziteaza la Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. in conditii de deplina securitate.

        

         9. Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete

 

Art. 26. - (1) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de catre antrepozitarul autorizat pentru productie sau de catre importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala.

(2) Inregistrarea de catre  autoritatea fiscala centrala a preturilor maxime de vanzare cu amanuntul se face pe baza declaratiei scrise a antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului, modelul-tip al acesteia fiind prezentat in anexa nr.8.

(3) Declaratia se va intocmi in doua exemplare, din care un exemplar va ramane la autoritatea fiscala centrala, iar al doilea exemplar, cu numarul de inregistrare atribuit de catre aceasta, va ramane la persoana care le-a declarat.

(4) Declaratia, care va cuprinde in mod expres data de la care se vor practica preturile maxime, va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum 2 zile inainte de data practicarii acestor preturi.

(5) Cu minimum 24 de ore inainte de  data efectiva  a intrarii in vigoare, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, cu numarul de inregistrare atribuit va fi publicata prin grija antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului.

(6) Ori de cate ori se intentioneaza  modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, antrepozitarul autorizat pentru productie sau importatorul au obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie prevazut la alin.(2) si cu respectarea termenelor prevazute la alin. (4) si (5).

(7) Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul Ministerul Finantelor Publice va transmite copii de pe acestea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si Autoritatii Nationale pentru Control.

(8) Persoanele care au ca activitate inregistrata comercializarea tigaretelor sunt obligate sa afiseze permanent, la locuri vizibile, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate si date publicitatii de catre antrepozitarii autorizati pentru productie sau de catre importatori.

 

            10. Regimul produselor din tutun confiscate

 

Art. 27. - In cazul produselor din tutun confiscate in conformitate cu prevederile art.44 de la Titlul VII din Codul Fiscal, procedurile privind repartizarea cantitatilor confiscate, preluarea lor de catre antrepozitarii autorizati si importatori, precum si distrugerea acestor produse se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

        

CAPITOLUL II - Alte produse accizabile

 

Art. 28. - (1) In cazul agentilor economici exportatori de cafea prajita obtinuta din operatiuni proprii de prajire a cafelei verzi importata direct de catre acestia, restituirea accizelor  platite in vama aferente cantitatilor de cafea verde utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata, se face pe baza prezentarii de catre agentul economic respectiv, autoritatilor fiscale competente, a urmatoarelor documente justificative:

            a) declaratia vamala de import a cafelei verzi;

            b) documentul care atesta plata accizelor in vama, confirmat de banca la care platitorul are contul deschis;

            c)  declaratia vamala de export a cafelei prajite.

(2) Restituirea accizelor se efectueaza:

a) prin compensare, conform prevederilor legale in materie, cu alte obligatii de plata restante la bugetul de stat;

b) prin restituire efectiva, conform prevederilor legale in materie, a accizelor platite in momentul intocmirii formalitatilor de vamuire pentru cafeaua verde

(3) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) nu se beneficiaza de regimul de restituire.

 

Capitolul III - Dispozitii comune

 

Art.29. - (1) Evidentierea in contabilitate a accizelor se efectueaza dupa cum urmeaza:

         

635 "Cheltuieli cu alte         impozite, taxe si           varsaminte asimilate"

=

446   "Alte impozite,             taxe si varsaminte                    asimilate"

     - analitic distinct

-   cu sumele  calculate       conform prevederilor  legale

 

            (2) Pentru reflectarea in contabilitate a accizelor calculate pe baza cotelor procentuale aplicate asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, se efectueaza articolul contabil:

 

635 "Cheltuieli cu alte          impozite, taxe si           varsaminte asimilate"

=

446   "Alte impozite,             taxe si varsaminte                  asimilate"

     - analitic distinct

- cu sumele reprezentand     accizele procentuale

             

          (3) Pentru reflectarea in contabilitate a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna,  se efectueaza articolul contabil :

 

 

635   "Cheltuieli cu alte  impozite,            taxe si varsaminte asimilate

 

=

 

446  "Alte impozite, taxe si varsaminte                     asimilate"

             - analitic distinct

         

Art. 30. - (1) Sumele datorate drept accize si impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna se vireaza  de catre platitori in urmatoarele conturi de venituri ale bugetului de stat deschise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica in a  caror  raza teritoriala acestia  isi au sediul, si anume:

                       

- contul  20.14.01.01

"Accize incasate din vanzarea  produselor petroliere": accizele datorate pentru uleiuri minerale

 

 

 

 

- contul  20.14.01.02

“Accize incasate din vanzarea de alcool si bauturi alcoolice":  accizele datorate pentru alcool, distilate,  bauturi alcoolice, vinuri si bere”

     

- contul 20.14.01.03

" Accize incasate din vanzarea produselor din tutun": accizele datorate  pentru produse din tutun

  

- contul 20.14.01.04

" Accize incasate din vanzarea de cafea": accizele datorate  pentru cafea

 

- contul 20.14.01.05           

Accize incasate din vanzarea altor produse": accizele datorate  pentru alte produse si grupe  de  produse cuprinse la Capitolul II -“Alte produse accizabile” de la Titlul VII din Codul Fiscal                                                                 

  

- contul 20.17.01.24      

Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale": impozitul pentru titei si pentru gazele naturale din productia interna  provenite din  zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat  si din zacaminte de titei

           

(2) Autoritatile fiscale asigura evidenta nominala pe platitori a accizelor si impozitelor datorate si incasate potrivit normelor in vigoare.

 

Art. 31.  -  Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau din rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de catre unitatile detinatoare ale acestor stocuri la livrarea produselor catre beneficiari.

 

Art. 32.  -  Autorizatiile de antrepozit fiscal si autorizatiile de importator vor avea ca data de emitere data de 1 a lunii urmatoare celei in care au fost aprobate de catre autoritatea fiscala centrala cererile de autorizare.